Till innehåll på sidan

Beskrivning av Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Den månatliga undersökningen om tillförsel, leveranser och lager av fasta och flytande bränslen såsom bensin, diesel och eldnings­oljor, utgör en viktig del av den information som samhället erhåller om landets energi­försörj­ning.

Statistiken används bl.a. som underlag för samhällets bered­skaps­planering, för upp­rätt­ande av för­sörj­nings­balanser, för analyser av samhällets energi­situation och för upp­följ­ning av energi­politiska åtgärder och energi­hus­hållning.

Undersökningen omfattar samtliga olje­handels­företag som enligt lagen om olje­lagring är lagrings­skyldiga samt andra större importörer och olje­handels­företag. Dessutom ingår kol­lager­handeln och koks­verken i under­sök­ningen samt företag som levererar etanol och FAME avsett för fordonsdrift.

Undersökningens resultat publiceras månadsvis på SCB:s hemsida samt kvartalsvis i statistiska meddelanden, serie EN31.