Till innehåll på sidan

Elförsörjning månadsvis

Månatlig elförsörjning och användning i GWh 2022, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

  Månadsvärde Tolvmånadersperiod
  jun 21 jun 22 Föränd-
ring %
jul 2020–
jun 2021
jul 2021–
jun 2022
Föränd-
ring %
Tillförsel            
Produktion inom landet 10 032 11 990 19,5 159 419 168 633 5,8
Vattenkraft (inkl, pumpkraft), netto 4 711 5 280 12,1 71 409 66 969 ‑6,2
Vindkraft 1 257 1 856 47,7 25 224 33 374 32,3
Solkraft (nätansluten)[1] 180 273 51,7 957 1 588 65,9
Kärnkraft (kondens), netto 3 025 3 667 21,2 47 735 50 941 6,7
Konventionell värmekraft, netto 859 914 6,4 14 094 15 761 11,8
mottryck, industriellt 487 539 10,7 6 123 6 756 10,3
mottryck, kraftvärmeverk[2] 249 242 ‑2,8 6 958 7 761 11,5
kondens 122 133 9,0 997 1 228 23,2
gasturbin m,m, 1 ‑100,0 16 16 0,0
Bruttoöverföring till Sverige inkl, transitering (import)[3] 527 683 29,6 12 282 6 231 ‑49,3
SUMMA TILLFÖRSEL 10 559 12 673 20,0 171 701 174 864 1,8
Användning            
Bruttoöverföring från Sverige inkl, transitering (export)[3] 2 224 3 363 51,2 34 727 36 327 4,6
Förbrukning inom landet 8 335 9 310 11,7 136 974 138 537 1,1
Mineralutvinning och tillverkning (SNI 05-33) 4 102 3 858 ‑5,9 48 232 47 268 ‑2,0
El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI 35 och 36)[4] 209 188 ‑10,0 3 672 3 502 ‑4,6
Järn- och spårvägar, busstrafik (SNI49) 201 206 2,5 2 648 2 809 6,1
Bostäder, service m,m, 3 213 4 358 35,6 72 726 74 819 2,9
Bostäder, service m,m,, temperaturkorrigerat[5] 3 699 4 670 26,3 75 547 77 307 2,3
Förluster 610 700 14,8 9 696 10 139 4,6
stamnätsförluster 284 378 33,1 4 082 4 565 11,8
övriga förluster[6] 326 322 ‑1,2 5 614 5 574 ‑0,7
SUMMA ANVÄNDNING 10 559 12 673 20,0 171 701 174 864 1,8

1) Nätansluten solkraft inkluderar uppmätt el inmatad på elnätet och uppskattad självkonsumtion av anläggningsägaren, exkluderar icke-nätansluten solkraft
2) Inklusive dieselkraftverk
3) Redovisningen av bruttoöverföring till Sverige (import) och från Sverige (export) har ändrats i enlighet med utrikeshandelsstatistiken. Ändringen har gjorts från och med januari 2007 och bakåt för åren 2005 och 2006.
4) Exklusive egenförbrukning i kraftstationer.
5) Bostäder, service med mera framkommer beräkningsmässigt som restpost. De temperaturkorrigerade värdena är korrigerade för effekten av utetemperaturens avvikelser från periodens "normaltemperatur".
6) Från och med januari 2019 har datakällan ändrats från uppskattat till uppmätt värde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se