Till innehåll på sidan

Industrins användning månadsvis

Månatlig elanvändning för tillverknings- och gruvindustri i GWh 2021, preliminära uppgifter enligt SNI 2007

SNI-kod Benämning Månadsvärde Tolvmånadersperiod
    jun 21 jun 22 Föränd-
ring %
jul 2020–
jun 2021
jul 2021–
jun 2022
Föränd-
ring %
05-09 Gruvor och mineralutvinningsindustri 292 323 10,6 3 946 4 040 2,4
10-12 Livsmedels-, dryckes-, tobakstillverkning 196 193 ‑1,5 2 416 2 414 ‑0,1
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruindustri 16 14 ‑12,5 195 188 ‑3,6
16 Trävaruindustri, ej möbler 161 161 0,0 1 945 1 974 1,5
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1 649 1 429 ‑13,3 18 992 17 491 ‑7,9
1711 Massatillverkning 300 304 1,3 3 563 3 544 ‑0,5
1712 Pappers- och papptillverkning 1 298 1 076 ‑17,1 14 796 13 336 ‑9,9
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 466 438 ‑6,0 5 319 5 473 2,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 93 91 ‑2,2 1 078 1 067 ‑1,0
23 Jord- och stenvaruindustri 80 84 5,0 975 985 1,0
24 Stål- och metallverk 616 603 ‑2,1 7 144 7 402 3,6
241‑243 Järn- och stålverk 369 360 ‑2,4 4 213 4 421 4,9
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 139 134 ‑3,6 1 652 1 645 ‑0,4
26-28 Industri för datorer, elektronikvaror, optik,
elapparatur och andra maskiner och apparater
151 149 ‑1,3 1 795 1 836 2,3
29-30 Transportmedelsindustri 171 167 ‑2,3 1 928 1 903 ‑1,3
31-33 Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. 45 43 ‑4,4 515 517 0,4
05-33 Summa branschfördelad förbrukning 4 075 3 829 ‑6,0 47 900 46 935 ‑2,0
Diffpost[1] Ej branschfördelad elförbrukning 27 29 7,4 332 333 0,3
TOTALT S:a Tillverkningsindustri; gruvor och mineralutvinningsindustri 4 102 3 858 ‑5,9 48 232 47 268 ‑2,0

1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-10

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se