Till innehåll på sidan

Beskrivning av Månatlig elstatistik

Den månatliga elstatistiken används som underlag för månatlig och kvartals­vis upp­följ­ning av till­försel och använd­ning av elenergi för bl.a. energi­balanser, prognoser över energi­försörj­ningen som under­lag för beslut om utbyggnad av kraft­stationer och över­för­ings­nät, marknads­analyser samt för över­väg­anden beträffande energi­politikens mål och inrikt­ning samt för inter­nationell rapportering.

I undersökningen ingår större och medel­stora arbets­ställen inom industri‑, gas‑, värme‑ och vatten­verk samt järn‑ och spår­vägar med en årlig el­för­bruk­ning över­stig­ande 2000 MWh. De inrapport­erade upp­gifterna räknas upp till den nivå som motsvarar den totala el­för­bruk­ningen inom respektive branscher.