Till innehåll på sidan

Emitterade Värdepapper, december 2022

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2023-01-17 8.00

I slutet av december uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 030 miljarder kronor, vilket är en minskning med 261 miljarder sedan november. Minskningen beror framförallt på att upplåningen i dollardenomierade papper har minskat under månaden.

Utveckling december 2022 i korthet

Minskad skuld för både penningsmarknadsinstrument och obligationer

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 9 030 miljarder bestod i slutet av december till 81 procent av obligationer och 19 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Skulden minskade för både penningsmarknadsinstrument och obligationer under december med 144 respektive 117 miljarder kronor.
  • Det var framförallt i värdepapper denominerade i dollar som skulden minskade, detta med totalt 194 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 5,7 procent. Det är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med november.

Monetära finansinstitut minskade sin skuld i framförallt dollardenominerade värdepapper

  • I december var det monetära finansinstitut som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 251 miljarder kronor.
  • Minskningen gäller både säkerställda och icke-säkerställda värdepapper där skulden minskade med 48 respektive 203 miljarder kronor.
  • Det var framförallt i dollardenominerade papper skulden minskade, totalt med 194 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, december 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 268 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Drygt hälften av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Värdepapper från monetära finansinstitut representerar drygt hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 186 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, december 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2023-02-16 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se