Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, juni 2022

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-07-18 8.00

I slutet av juni uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 952 miljarder kronor, vilket är en minskning med 9 miljarder sedan maj. Minskningen beror framförallt på att upplåningen i svenska kronor har minskat under månaden.

Utveckling juni 2022 i korthet

Minskad skuld för värdepapper denominerade i SEK

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 8 952 miljarder bestod i slutet av juni till 80 procent av obligationer och 20 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Den totala skulden minskade i juni med 143 miljarder kronor för värdepapper denomnierade i svenska kronor medan den ökade med 151 miljarder för värdepapper denominerade i euro och dollar, detta till största delen beroende på en svagare krona.
  • Skulden i obligationer ökade med 49 miljarder kronor under juni medan den minskade i penningsmarknadsinstrument med 58 miljarder.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 4,2 procent. Det är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med maj.

Monetära finansinstitut ökar sin skuld i dollardenomnierade värdepapper

  • I juni var det säkerställda papper från monetära finansinstitut som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 69 miljarder kronor.
  • För icke-säkerställda papper ökade däremot skulden med 75 miljarder kronor, främst beroende på en ökad skuld i dollardenominerade papper.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade värdepapper, juni 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 255 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Drygt hälften av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar nästan hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 112 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade värdepapper, juni 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-08-16 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se