Till innehåll på sidan

Emitterade Värdepapper, maj 2022

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-06-17 8.00

I slutet av maj uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 947 miljarder kronor, vilket är en minskning med 52 miljarder kronor sedan april. Bakom minskningen ligger främst räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor.

Utveckling maj 2022 i korthet

Minskad skuld i penningsmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på totalt 8 947 miljarder kronor bestod i slutet av maj till 80 procent av obligationer och 20 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Under maj ökade skulden i obligationer med 6 miljarder kronor medan den minskade i penningmarknadsinstrument med 58 miljarder.
  • Den totala minskningen av värdepappersskulden på 52 miljarder kronor beror framför allt på att värdepapper denominerade i svenska kronor minskade med 93 miljarder under månaden. Detta gäller både penningsmarknadsinstrument, som minskade med 3 miljarder kronor, och obligationer som minskade med 89 miljarder kronor. En något motverkande effekt var att värdepapper denominerade i euro ökade under månaden.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 5,6. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med april.

Minskad upplåning för staten

  • I maj var det staten som stod för den största minskningen av värdepappersskulden där skulden minskade med totalt 122 miljarder kronor jämfört med april.
  • En motverkande effekt var att monetära finansinstitut ökade sin upplåning i säkerställda värdepapper med 62 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, maj 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 335 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Cirka 53 procent av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Värdepapper från monetära finansinstitut representerar drygt hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 330 miljarder kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, maj 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-07-18 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se