Till innehåll på sidan

Emitterade Värdepapper, oktober 2022

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-11-17 8.00

I slutet av oktober uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 215 miljarder kronor, vilket är en ökning med 143 miljarder kronor sedan september. Ökningen beror framför allt på att skulden i SEK har ökat under månaden, både för obligationer och penningsmarknadsinstrument.

Utveckling oktobber 2022 i korthet

Ökad skuld i både obligationer och penningsmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på totalt 9 215 miljarder kronor bestod i slutet av oktober till 79 procent av obligationer och 21 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Värdepappersskulden ökade i både obligationer och penningmarknadsinstrument med 10 respektive 133 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 7,1 procent. Det är en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med september.

Ökad upplåning för Monetära finansinstitut

  • Monetära finansinstituts totala upplåning uppgick till 5 511 miljarder kronor i slutet av oktober, en ökning med 108 miljarder kronor sedan september.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut stod för den största ökningen under månaden, ökade med 97 miljarder kronor. Bakom ökningen är främst penningsmarknadsinstrument denominerade i pund till ett värde av 56 miljarder kronor.
  • För säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut ökade upplåningen med 11 miljarder kronor, till allra största delen beroende på obligationer denominerade i svenska kronor.
  • Även sektorn icke-finansiella företag ökade sin skuld under månaden med 34 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, oktober 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 439 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Mer än hälften av dessa är i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 1 190 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, oktober 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-12-16 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se