Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, september 2022

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-10-19 8.00

I slutet av september uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 068 miljarder kronor, vilket är en minskning med 23 miljarder sedan augusti. Minskningen beror framförallt på att upplåningen i penningsmarknadsinstrument har minskat under månaden.

Utveckling september 2022 i korthet

Minskad skuld för penningsmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 9 068 miljarder bestod i slutet av september till 80 procent av obligationer och 20 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Skulden i obligationer ökade med 33 miljarder kronor under september medan den minskade i penningsmarknadsinstrument med 56 miljarder.
  • Den totala skulden minskade i september med 39 miljarder kronor för värdepapper denomnierade i svenska kronor medan den ökade med totalt 28 miljarder för värdepapper denominerade i euro och dollar, detta till största delen beroende på en svagare krona.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 4,9 procent. Det är oförändrat jämfört med augusti.

Staten minskade sin skuld i framförallt dollardenominerade värdepapper

  • I september var det staten som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 19 miljarder kronor. Det var framförallt i dollardenomnierade papper, där skulden minskade till ett värde av 13 miljarder kronor.
  • Även för säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut minskade skulden under månaden med totalt 18 miljarder kronor.
  • En motverkande effekt var att skulden för icke-finansiella bolag ökade med 24 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 271 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Drygt hälften av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar nästan hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 082 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-17 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se