Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, juli 2022

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-08-16 8.00

I slutet av juli uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 906 miljarder kronor, vilket är en minskning med 60 miljarder kronor sedan juni. Minskningen beror framför allt på att skulden i euro har minskat under månaden, både för obligationer och penningsmarknadsinstrument.

Utveckling juli 2022 i korthet

Minskad skuld i räntebärande värdepapper denominerade i euro

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på totalt 8 906 miljarder kronor bestod i slutet av juli till 80 procent av obligationer och 20 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Värdepappersskulden minskade i obligationer och ökade i penningmarknadsinstrument med 71 respektive 11 miljarder kronor.
  • Värdepappersskulden minskade för räntebärande värdepapper denominerade i euro till ett värde av 132 miljarder kronor, varav 82 miljarder i obligationer och 50 miljarder i penningmarknadsinstrument. Minskningen var dels en effekt av en starkare krona men berodde också på nettoförfall under månaden.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 3,3 procent. Det är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med juni.

Minskad upplåning för icke-finansiella företag

  • I juli var det icke-finansiella företag som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 42 miljarder kronor.
  • Både obligationer och penningmarknadsinstrument minskade till ett värde av 16 respektive 26 miljarder kronor.
  • Bakom minskningen för icke-finansiella företag ligger främst penningmarknadsinstrument denominerade i euro till ett värde av 25 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade värdepapper, juli 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 230 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Knappt hälften av dessa är i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 1 115 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade värdepapper, juli 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-09-16 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se