There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Rekordhög värdepappersskuld i svenska bolag Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, augusti 2022

Rekordhög värdepappersskuld i svenska bolag

Statistiknyhet från SCB 2022-09-16 8.00

I slutet av augusti uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 9 088 miljarder kronor, vilket är den högsta noterade siffran sedan statistiken började tas fram 2013. Ökningen beror framför allt på att skulden för monetära finansinstitut har ökat under månaden, både för obligationer och penningmarknadsinstrument.

Utveckling augusti 2022 i korthet

Ökad skuld i både obligationer och penningmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 9 088 miljarder kronor bestod i slutet av augusti till 79 procent av obligationer och 21 procent av penningmarknadsinstrument.
  • Värdepappersskulden ökade i både obligationer och penningmarknadsinstrument med 132 respektive 55 miljarder kronor. Detta berodde på både ökade nettoemissioner och en svagare krona.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 4,8 procent. Det är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med juli.

Ökad upplåning för värdepapper från monetära finansinstitut

  • För monetära finansinstitut ökade den räntebärande värdepappersskulden med totalt 135 miljarder kronor under månaden, varav 85 miljarder i obligationer och 51 miljarder i penningmarknadsinstrument. Ökningen berodde främst på effekten av en starkare dollar.
  • Det var framför allt icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut som stod för den största ökningen av värdepappersskulden, där skulden ökade med totalt 101 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 289 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Över hälften av dessa är i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar det största förfallovärdet inom sex månader, 1 093 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta, främst dollar. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-10-19 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se