Till innehåll på sidan

Bokslutsstatistik för banker och andra finansinstitut

Årliga data 2006–2019, miljoner kronor

  2019 2018[1] 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Balansomslutning, mkr                            
Banker 9 206 562 8 890 846 11 604 621 9 267 555 8 881 097 9 182 099 8 078 112 7 793 176 7 542 725 6 919 515 6 917 147 7 384 539 6 026 259 5 088 692
Kreditmarknadsföretag 5 023 943 4 682 577 4 336 398 4 185 464 3 913 975 3 763 558 3 580 211 3 483 197 3 408 189 3 205 167 3 189 261 2 941 026 2 518 559 2 485 332
Värdepappersbolag 15 292 15 191 14 766 13 135 11 814 11 573 12 184 22 622 22 461 23 873 30 053 15 991 40 318 37 966
Räntenetto, mkr[2]                            
Banker 78 478 73 646 88 526 70 746 72 584 75 345 70 947 69 254 63 230 55 246 63 919 53 109 43 932 38 972
Kreditmarknadsföretag 52 668 52 555 53 078 50 772 46 030 39 474 36 857 33 272 27 640 24 753 27 215 21 073 18 115 21 459
Värdepappersbolag 26 9 23 23 34 45 59 103 113 91 75 300 174 134
Provisionsnetto, mkr                            
Banker 43 804 37 265 54 233 40 809 40 516 38 880 36 393 31 799 31 574 31 902 29 224 27 864 31 452 30 198
Kreditmarknadsföretag 3 680 3 644 2 857 3 084 2 757 2 679 3 517 3 315 2 807 2 601 1 869 2 115 2 201 2 156
Värdepappersbolag 8 804 8 415 8 740 7 752 7 223 6 408 5 960 5 309 5 047 5 489 5 551 5 104 6 514 6 561
Rörelseresultat, mkr                            
Banker 88 568 90 719 118 036 106 960 91 637 100 699 77 665 83 210 57 470 51 323 37 042 42 140 49 566 73 911
Kreditmarknadsföretag 36 892 40 466 40 492 37 784 35 440 31 295 28 059 24 582 23 378 22 819 21 029 16 607 15 006 18 294
Värdepappersbolag 2 963 2 805 3 667 3 043 2 582 2 134 1 966 973 1 043 1 314 1 202 902 2 806 2 430
Utdelning från koncernföretag, mkr                            
Banker 45 059 38 839 66 611 73 320 52 646 54 869 37 620 46 557 28 956 28 250 17 122 24 335 25 159 48 625
Kreditmarknadsföretag 224 2 357 437 84 117 122 178 294 662 1 286 2 388 2 734 296 808
Värdepappersbolag 0 24 166 15 21 4 42 31 10 58 10 42 12 28
Kreditförluster, mkr                            
Banker[3] 11 153 4 402 8 751 7 449 6 690 6 159 5 389 5 148 4 192 4 329 13 227 9 139 984 341
Kreditmarknadsföretag 2 696 1 975 1 022 1 012 995 835 968 1 140 1 222 1 295 1 424 875 197 258
Värdepappersbolag 3 2 0 2 2 3 1 1 1 0 1 5 0 3
Kreditförluster/BO %                            
Banker 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0
Kreditmarknadsföretag 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Värdepappersbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

[1] Under 2018 upphörde ett bankaktiebolag och en utländsk bankfilial tillkom.

[2] Räntenetto definieras som ränteintäkter minus räntekostnader plus leasingintäkter minus leasingavskrivningar.

[3] Bankernas kreditförluster 1984–1995, miljoner kronor

År Kredit-
förluster
1984 2 203
1985 1 652
1986 2 585
1987 2 114
1988 2 075
1989 2 752
1990 10 876
1991 35 765
1992 57 571a)
1993 46 427
1994 14 637
1995 9 070

a) Exklusive Gota Banks kreditförluster på 12 mdkr som täcktes av en försäkringslösning.

Kommentarer

Kreditförlusterna i bankerna kulminerade 1992, som en följd av den s.k. bankkrisen och uppgick det året till 70 miljarder kronor

Definitioner och förklaringar

Balansomslutningen påverkades år 1996 till följd av ändrad lagstiftning, lag (1995;1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL).

Denna innebär bland annat att överlåtbara värdepapper, klassificerade som omsättningstillgångar, kunde värderas till verkligt värde, bruttoredovisning av finansiella derivatinstrument och övergång till så kallad affärsdagsredovisning.

Fr.om. 2007 är det obligatoriskt för enskilda bolag att tillämpa s.k. lagbegränsad IFRS (International Financial Reporting Standards) vilket bl.a. Innebär att tillgångar och skulder i större utsträckning värderas till verkligt värde.

Mer om statistiken

Källdata
Data för åren 2006–2019 som Excel

Källa
Finansinspektionen

Senast uppdaterad
2020-05-29

Har du frågor om statistiken?

fmfi@scb.se

Lucille Lejoned

Telefon
010-479 40 89
E-post
lucille.lejoned@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se