Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2017:

Fondförmögenheten fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-08-22 9.30

Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av juni 2017 till 3 604 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor sedan föregående kvartal jämfört med en ökning på 177 miljarder kronor kvartalet innan. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 12 miljarder kronor.

Totala nettosparandet positivt

De totala insättningarna i fonder var fortsatt större än uttagen. Under andra kvartalet nettosparades totalt 41 miljarder kronor. Detta förklaras till största del av att nettoinsättningarna via finansiella företag var 29 miljarder och via utländska innehavare 8 miljarder kronor. Det ska tilläggas att till sektor finansiella företag räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)
Investeringsfonder 2:a kvartalet, 2017

Hushållens fondsparande

Hushållens direktägda fondförmögenhet i svenskregistrerade fonder ökade med 12 miljarder kronor under det senaste kvartalet och uppgick till 679 miljarder kronor vid utgången av juni. Den positiva marknadsutvecklingen bidrog till den största delen av hushållens ökade fondförmögenhet, 10 miljarder kronor, och nettosparandet uppgick till 2 miljarder kronor.
Hushållens nettosparande var positivt bland fondkategorierna fond-i-fonder, på 5 miljarder kronor, och övriga fonder, på 1 miljard kronor. Räntefonder, aktiefonder och blandfonder hade ett negativt nettosparande under kvartalet.

Aktiefonder ökar mest under kvartalet

Under andra kvartalet har det köpts aktiefonder och övriga fonder för 14 miljarder vardera mer än vad som sålts. Även fond-i-fonder hade ett positivt nettosparande på 11 miljarder kronor. Alla fondkategorier har ökat sin fondförmögenhet under kvartalet. Mest av alla ökade aktiefonder, med 50 miljarder kronor. En god utveckling på börsen kan vara en bidragande orsak.

Fondförmögenhet, 2:a kvartalet 2017
 Alla sektorerHushåll
 MnkrAndel i procentMnkrAndel i procent
Fondförmögenhet
3 604 194 100 679 273 100
Aktiefonder
1 926 532 53 358 095 53
Blandfonder
463 783 13 111 092 16
Fond-i-fond
423 309 12 98 623 15
Räntefonder
381 101 11 63 192 9
Övriga fonder
409 469 11 48 272 7

Växelkursutveckling

Genomsnittskursen för en euro under andra kvartalet var 9,69 kronor jämfört med 9,51 kronor under det första kvartalet av 2017. Kronan har däremot förstärkts gentemot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs av 8,80 kr jämfört med 8,92 kr under det föregående kvartalet.
Placeringar i utländsk valuta påverkas av växelkursens utveckling där en starkare krona minskar värdet av innehaven omräknat i kronor. Kronans utveckling gentemot den amerikanska dollarn under kvartalet har bidragit till att värdet av placeringar i dollar har minskat. Kronans utveckling gentemot euron har bidragit till det motsatta.

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se/fm0403

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2017-11-20 kl. 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Katya Vasileva

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva@scb.se

Aiki Parts

Telefon
010-479 45 19
E-post
aiki.parts@scb.se