There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Nettoförsäljning av aktiefonder Till innehåll på sidan

Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2021

Nettoförsäljning av aktiefonder

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-11-24 9.30

Den totala fondförmögenheten uppgick till 6 122 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2021. Det är en ökning med 91 miljarder jämfört med föregående kvartal.

– Under årets tredje kvartal skedde det nettoförsäljningar av aktiefonder, vilket är första gången det händer sedan pandemins början under första kvartalet 2020. Samtidigt är nettoköp av räntefonder på historiskt höga nivåer. Att det var oroligt på börsen under september kan ha sin förklaring till att investerare sökte sig till mindre riskfyllda placeringar, säger Gustav Jonason, statistiker på SCB.

Utveckling för tredje kvartalet i korthet:

  • De totala nettoinvesteringarna uppgick till 35 miljarder, vilket är en återgång till mer normala nivåer.
  • Hushållens nettoinvesteringar uppgick till 3 miljarder.
  • Räntefonder var den fondkategori där nettoinvesteringarna ökade mest med 20 miljarder.
  • Nettoförsäljningar i aktiefonder uppgick till 8 miljarder.
  • Trots negativa nettoinvesteringar stod aktiefonder för en ökning av fondförmögenheten med 37 miljarder.
  • Den kategori som hade svagast utveckling var fond-i-fonder som ökade med 10 miljarder.
  • Utländska ägares innehav i svenskregistrerade fonder ökade med 7 miljarder till 241 miljarder.
  • För hushållssektorn var den största ökningen i fond-i-fonder, 7 miljarder, medan värdet för hushållssektorns räntefonder minskade med 500 miljoner.
  • Svenska finansiella företag, som utgör två tredjedelar av totala fondförmögenheten, ökade med 58 miljarder, varav premiepensionen utgör 14 miljarder. Det är en betydligt mindre ökning än vad som observerats det senaste året.
  • Hushållens direkta fondförmögenhet uppgick till 1 112 miljarder under tredje kvartalet. Det är en ökning med 14 miljarder jämfört med förra kvartalet.

Kronans växelkurs försvagades

Genomsnittskursen för en Euro under tredje kvartalet 2021 var 10,20 kronor jämfört med 10,14 kronor under föregående kvartal. Kronan försvagades även mot den amerikanska dollarn med en genomsnittskurs 8,65 på kronor jämfört med 8,41 kronor under föregående kvartal. Det innebär att fondernas placeringar i utländsk valuta ökar i värde räknat i svenska kronor.

Antalet aktiva fonder i statistiken

Under tredje kvartalet 2021 var 786 fonder aktiva. Det är sju mer än under föregående kvartal.

Fondförmögenhet, mdkr

Diagram: Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2021

Källa: SCB

Nettoinvesteringar, mdkr

Diagram: Investeringsfonder 3:e kvartalet, 2021

Källa: SCB

Definitioner och förklaringar

Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin Övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis Hedgefonder.

Till sektorn svenska finansiella företag räknas till exempel fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-24 kl. 08.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB

Förfrågningar

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se

Gustav Jonason

Telefon
010-479 41 26
E-post
gustav.jonason@scb.se