Till innehåll på sidan

Sparbarometern, 2:a kvartalet 2017:

Hushållens sparande minskar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-08-31 9.30

Hushållens finansiella sparande, nysparandet minus skuldökningen, var 46 miljarder kronor andra kvartalet 2017. Det är lägre än motsvarande kvartal under de sex senaste åren. Hushållens lån ökade med 6,7 procent i årstakt under andra kvartalet i år, en något lägre ökningstakt än under första kvartalet.

Nysparandet i finansiella tillgångar var 125 miljarder kronor medan skulderna ökade med 79 miljarder kronor under kvartalet, vilket gav ett finansiellt sparande på 46 miljarder kronor. Det finansiella sparandet har inte varit lägre för ett andra kvartal sedan 2010. Det genomsnittliga sparandet för andra kvartalet de senaste sex åren var 91 miljarder kronor. Den finansiella nettoförmögenheten, de finansiella tillgångarna minus skulderna, var vid slutet av kvartalet 9 186 miljarder kronor.

Det finansiella individuella sparandet exklusive periodiseringar, som visar sparandet i mer likvida tillgångar var väsentligt lägre och uppgick till minus 9 miljarder kronor. Att detta sparande är lägre än det totala sparandet beror främst på stora insättningar till tjänste- och premiepensioner och på att hushållens periodiserade skatter exkluderas i det individuella sparandet.

Liten minskning av låneökningstakten

Hushållens lån, transaktioner (vänster) och tillväxttakt (höger), mdkr respektive procent

Diagram

Källa: SCB

Hushållens lån ökade med 76 miljarder kronor under andra kvartalet 2017 och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 860 miljarder kronor. I kronor var det en något mindre ökning än under andra kvartalet 2016 då lånen ökade med 77 miljarder kronor.

Amorteringskravet på nya lån infördes första juni 2016 och sedan andra kvartalet 2016 har låneökningstakten för hushållens lån avtagit något. Under det andra kvartalet 2017 var låneökningstakten knappa 0,2 procentenheter lägre än under första kvartalet 2017. Hushållens lån utgörs, till nästan 80 procent, av bostadslån i bank och bostadsinstitut.

Hushållen nettosålde aktier och nettoköpte fonder

Under andra kvartalet nettosålde hushållen aktier för 6 miljarder kronor och nettoköpte fonder för motsvarande belopp. Räntefonder nettosåldes samtidigt som aktiefonder och kategorin andra fonder nettoköptes. Nettoinsättningarna på bankkonton uppgick till 56 miljarder kronor under andra kvartalet samtidigt som trenden med hushållens minskande innehav av sedlar och mynt utgivna av Riksbanken fortsatte.

Stora nettoköp av bostadsrättsandelar

Hushållens köp av nyproducerade bostadsrätter och ombildade hyresrätter är en finansiell tillgång. Reala tillgångar såsom småhus med äganderätt ingår inte i Sparbarometern. Nettoköpen av bostadsrättsandelar uppgick till 15 miljarder kronor under andra kvartalet 2017. Detta är den högsta noteringen för ett andra kvartal sedan tidsseriens början och förklaras främst av den höga nyproduktionen.

Definitioner och förklaringar

Det finansiella sparandet beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder.

I Sparbarometern publiceras inga större revideringar eller metodförändringar. Dessa publiceras istället i Finansräkenskaperna där mer tid för beräkningar och avstämningar mot andra sektorer finns och revideringsdokumentation publiceras. Däremot kan mindre revideringar ske till följd av till exempel reviderad primärstatistik.

I samband med publiceringen av Sparbarometern för andra kvartalet 2017 uppdateras tidsserien från och med första kvartalet 2016 med de revideringar som infördes i Finansräkenskapernas publicering den 21 juni. Utförligare beskrivningar av större revideringar beskrivs i det Statistiska Meddelandet för Finansräkenskaperna:

Finansräkenskaper första kvartalet 2017 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-23 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Mårten Pappila

Telefon
010-479 45 01
E-post
marten.pappila@scb.se

Lana Omanovic

Telefon
010-479 49 67
E-post
lana.omanovic@scb.se