Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella ställningsvärden, 2021:1–2022:1

Ställningsvärden, miljoner kronor

  2021 2022
  kv1 kv2 kv3 kv4 kv1
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 48 733 49 780 49 414 48 705 51 671
Inlåning 2 260 937 2 338 111 2 382 212 2 423 651 2 485 106
Bankinlåning 2 205 325 2 281 956 2 324 102 2 360 871 2 438 101
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 10 523 10 568 10 760 11 159 11 250
Övrig inlåning 45 089 45 587 47 350 51 621 35 755
Obligationer 26 457 25 177 24 553 21 374 20 456
Premieobligationer[2] 2 908 2 907 2 902 0 0
Strukturerade produkter 23 549 22 270 21 651 21 374 20 456
Direktägda aktier 3 648 377 3 889 368 3 881 641 4 363 723 3 810 670
Svenska börsnoterade aktier 1 247 425 1 373 686 1 340 043 1 549 958 1 380 041
Svenska onoterade aktier 2 247 367 2 341 547 2 367 232 2 628 134 2 250 845
Utländska aktier 153 585 174 135 174 366 185 631 179 784
Fondandelar 1 735 712 1 829 596 1 887 470 1 868 593 1 707 380
Svenskregistrerade fondandelar 1 381 460 1 457 582 1 507 654 1 495 829 1 355 861
Aktiefonder 767 398 821 650 827 969 914 509 804 958
Räntefonder 56 664 56 036 55 561 56 236 54 195
Andra fonder 557 398 579 896 624 124 525 084 496 708
Utlandsregistrerade fondandelar 354 252 372 014 379 816 372 764 351 519
Bostadsrättsandelar 3 492 002 3 554 659 3 593 061 3 686 195 3 827 658
Fritidshus i utlandet[3] 251 033 254 694 258 355 262 016 261 210
Privat försäkringssparande 1 227 481 1 274 477 1 298 343 1 348 039 1 331 672
Svenskt 1 133 909 1 177 133 1 199 858 1 245 996 1 229 667
Traditionell försäkring 868 197 895 082 911 473 937 677 937 179
Fondförsäkring 265 712 282 051 288 385 308 319 292 488
Utländskt 93 572 97 344 98 485 102 043 102 005
Tjänstepensioner 3 673 851 3 798 997 3 860 291 3 982 964 3 929 021
Traditionell försäkring 2 337 624 2 382 157 2 409 666 2 447 656 2 454 441
Fondförsäkring 1 336 227 1 416 840 1 450 625 1 535 308 1 474 580
Premiepensioner 1 824 845 1 934 904 1 963 805 2 147 142 2 029 831
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] 176 058 184 285 185 901 183 091 183 301
Periodiseringar, tillgångar[5] 408 858 399 269 328 279 342 493 378 671
Övriga finansiella tillgångar 48 592 48 297 48 318 48 635 48 464
Finansiella tillgångar totalt 18 822 936 19 581 614 19 761 643 20 726 621 20 065 111
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 12 739 324 13 264 159 13 423 367 14 070 931 13 544 287
SKULDER          
Lån 4 764 387 4 856 603 4 935 323 5 022 151 5 090 714
Lån i bank och bostadsinstitut 4 397 543 4 483 831 4 556 961 4 634 675 4 698 577
CSN-lån 245 115 245 834 247 883 251 621 258 244
Övriga lån 121 729 126 938 130 479 135 855 133 893
Periodiseringar, skulder[6] 162 471 159 851 160 182 165 447 159 685
Övriga skulder 31 323 31 324 31 323 31 283 31 205
Skulder totalt 4 958 181 5 047 778 5 126 828 5 218 881 5 281 604
Skulder exklusive periodiseringar 4 795 710 4 887 927 4 966 646 5 053 434 5 121 919
Finansiell nettoförmögenhet 13 864 755 14 533 836 14 634 815 15 507 740 14 783 507
Finansiell nettoförmögenhet exkl. periodiseringar[7] 7 943 614 8 376 232 8 456 721 9 017 497 8 422 368

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiell nettoförmögenhet exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se