Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella ställningsvärden, 2021:3–2022:3

Ställningsvärden, miljoner kronor

  2021 2022
  kv3 kv4 kv1 kv2 kv3
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 49 417 48 711 51 786 54 268 51 437
Inlåning 2 382 243 2 423 684 2 484 136 2 582 658 2 593 879
Bankinlåning 2 324 102 2 360 871 2 438 101 2 535 462 2 548 875
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 10 791 11 191 10 280 11 599 11 599
Övrig inlåning 47 350 51 622 35 755 35 597 33 405
Obligationer 20 300 17 118 15 694 15 184 15 210
Premieobligationer[2] 2 902 0 0 0 0
Strukturerade produkter 17 398 17 118 15 694 15 184 15 210
Direktägda aktier 3 955 914 4 412 113 3 909 167 3 242 339 3 133 735
Svenska börsnoterade aktier 1 340 043 1 550 186 1 380 039 1 064 357 1 019 222
Svenska onoterade aktier 2 441 505 2 676 296 2 349 344 2 018 003 1 951 948
Utländska aktier 174 366 185 631 179 784 159 979 162 565
Fondandelar 1 852 047 1 859 757 1 682 149 1 510 234 1 492 642
Svenskregistrerade fondandelar 1 472 231 1 486 699 1 319 989 1 185 600 1 169 436
Aktiefonder 827 969 914 509 803 207 691 583 683 098
Räntefonder 55 561 56 236 54 195 52 205 51 468
Andra fonder 588 701 515 954 462 587 441 812 434 870
Utlandsregistrerade fondandelar 379 816 373 058 362 160 324 634 323 206
Bostadsrättsandelar 3 319 099 3 374 975 3 507 931 3 282 317 3 147 925
Fritidshus i utlandet[3] 255 899 259 253 262 975 266 697 271 273
Privat försäkringssparande 1 299 544 1 326 653 1 306 375 1 246 674 1 246 612
Svenskt 1 201 059 1 224 610 1 209 154 1 158 152 1 158 186
Traditionell försäkring 912 674 937 734 937 234 912 791 915 101
Fondförsäkring 288 385 286 876 271 920 245 361 243 085
Utländskt 98 485 102 043 97 221 88 522 88 426
Tjänstepensioner 3 742 208 3 808 804 3 761 948 3 625 238 3 614 818
Traditionell försäkring 2 291 583 2 282 311 2 295 476 2 307 178 2 306 314
Fondförsäkring 1 450 625 1 526 493 1 466 472 1 318 060 1 308 504
Premiepensioner 1 963 123 2 146 903 2 029 603 1 845 288 1 835 814
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] 179 712 174 863 175 074 173 664 175 994
Periodiseringar, tillgångar[5] 330 928 339 810 384 641 406 699 414 599
Övriga finansiella tillgångar 47 818 47 951 48 085 48 482 48 825
Finansiella tillgångar totalt 19 398 252 20 240 595 19 619 564 18 299 742 18 042 763
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 13 182 281 13 770 215 13 268 298 12 248 853 12 001 538
SKULDER          
Lån 4 935 323 5 022 151 5 089 034 5 162 072 5 194 037
Lån i bank och bostadsinstitut 4 556 961 4 634 675 4 698 577 4 763 365 4 790 923
CSN-lån 247 883 251 621 256 550 257 107 258 633
Övriga lån 130 479 135 855 133 907 141 600 144 481
Periodiseringar, skulder[6] 160 144 165 574 160 823 162 954 159 359
Övriga skulder 29 527 29 487 29 409 29 380 29 387
Skulder totalt 5 124 994 5 217 212 5 279 266 5 354 406 5 382 783
Skulder exklusive periodiseringar 4 964 850 5 051 638 5 118 443 5 191 452 5 223 424
Finansiell nettoförmögenhet 14 273 258 15 023 383 14 340 298 12 945 336 12 659 980
Finansiell nettoförmögenhet exkl. periodiseringar[7] 8 217 431 8 718 577 8 149 855 7 057 401 6 778 114

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiell nettoförmögenhet exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se