Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella ställningsvärden, 2019:4–2020:4

Ställningsvärden, miljoner kronor

  2019 2020
  kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 50 196 47 518 50 231 49 464 49 833
Inlåning 2 014 021 2 099 969 2 174 056 2 189 777 2 231 308
Bankinlåning 1 963 851 2 050 215 2 123 446 2 139 856 2 176 207
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 10 404 10 389 10 346 10 344 10 331
Övrig inlåning 39 766 39 365 40 264 39 577 44 770
Obligationer 94 226 89 630 89 684 90 885 89 254
Premieobligationer[2] 2 954 2 940 2 932 2 924 2 923
Strukturerade produkter 91 272 86 690 86 752 87 961 86 331
Direktägda aktier 2 787 349 2 372 679 2 694 311 2 987 738 3 207 437
Svenska börsnoterade aktier 920 089 766 922 909 412 1 048 298 1 153 258
Svenska onoterade aktier 1 724 654 1 489 871 1 662 045 1 816 610 1 926 153
Utländska aktier 142 606 115 886 122 854 122 830 128 026
Fondandelar 1 395 356 1 139 203 1 300 950 1 405 504 1 510 352
Svenskregistrerade fondandelar 1 104 697 908 072 1 042 261 1 138 045 1 216 413
Aktiefonder 584 074 463 971 558 335 636 649 689 408
Räntefonder 60 820 59 322 59 457 59 721 57 776
Andra fonder 459 803 384 779 424 469 441 675 469 229
Utlandsregistrerade fondandelar 290 659 231 131 258 689 267 459 293 939
Bostadsrättsandelar 2 738 107 2 809 189 2 784 846 2 926 225 2 955 664
Fritidshus i utlandet[3] 219 289 221 765 224 241 226 717 229 193
Privat försäkringssparande 1 110 477 1 043 643 1 104 201 1 147 947 1 161 604
Svenskt 1 027 544 967 366 1 020 683 1 061 279 1 074 936
traditionell försäkring 794 002 763 832 792 061 812 702 815 006
fondförsäkring 233 542 203 534 228 622 248 577 259 930
Utländskt 82 933 76 277 83 518 86 668 86 668
Tjänstepensioner 3 327 144 3 174 486 3 359 005 3 500 875 3 572 503
traditionell försäkring 2 218 341 2 208 470 2 273 611 2 322 816 2 349 645
fondförsäkring 1 108 803 966 016 1 085 394 1 178 059 1 222 858
Premiepensioner 1 532 365 1 306 926 1 477 433 1 578 016 1 659 623
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] 171 750 182 416 179 835 178 564 172 124
Periodiseringar, tillgångar[5] 227 900 244 812 303 581 286 380 287 104
Övriga finansiella tillgångar 48 157 47 975 48 002 47 960 47 974
Finansiella tillgångar totalt 15 716 337 14 780 211 15 790 376 16 616 052 17 173 973
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 10 457 178 9 871 571 10 470 522 11 072 217 11 482 619
SKULDER          
Lån 4 433 087 4 482 765 4 545 974 4 602 082 4 669 491
lån i bank och bostadsinstitut 4 121 875 4 165 977 4 226 590 4 278 807 4 342 939
CSN-lån 230 558 234 145 234 788 236 625 241 056
övriga lån 80 654 82 643 84 596 86 650 85 496
Periodiseringar, skulder[6] 126 847 125 452 169 154 160 690 172 087
Övriga skulder 31 837 32 293 32 216 32 202 32 161
Skulder totalt 4 591 771 4 640 510 4 747 344 4 794 974 4 873 739
Skulder exklusive periodiseringar 4 464 924 4 515 058 4 578 190 4 634 284 4 701 652
Finansiellt sparande 11 124 566 10 139 701 11 043 032 11 821 078 12 300 234
Finansiellt individuellt sparande exkl. Periodiseringar[7] 5 992 254 5 356 513 5 892 332 6 437 933 6 780 967

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiellt individuellt sparande är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se