Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella transaktioner, 2021:1–2022:1

Transaktioner, miljoner kronor

  2021 2022
  kv1 kv2 kv3 kv4 kv1
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt ‑880 1 047 ‑366 ‑709 2 907
Inlåning 29 111 77 528 44 457 41 445 61 455
Bankinlåning 28 757 76 985 42 502 36 775 58 001
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 35 45 192 399 91
Övrig inlåning 319 498 1 763 4 271 3 363
Obligationer ‑158 ‑1 203 ‑1 226 ‑3 732 ‑768
Premieobligationer[2] ‑9 2 ‑3 ‑2 900 0
Strukturerade produkter ‑149 ‑1 205 ‑1 223 ‑832 ‑768
Direktägda aktier 18 872 45 664 ‑23 630 15 611 21 431
Svenska börsnoterade aktier 9 168 30 916 ‑27 358 6 577 13 387
Svenska onoterade aktier 9 548 6 165 5 939 8 729 9 720
Utländska aktier 156 8 583 ‑2 211 305 ‑1 676
Fondandelar 34 897 30 200 25 127 23 462 ‑21 156
Svenskregistrerade fondandelar 19 725 17 301 20 165 17 861 ‑23 462
Aktiefonder 19 095 15 719 524 6 449 ‑13 468
Räntefonder ‑994 ‑800 ‑543 684 ‑998
Andra fonder 1 624 2 382 20 184 10 728 ‑8 996
Utlandsregistrerade fondandelar 15 172 12 899 4 962 5 601 2 306
Bostadsrättsandelar 10 742 16 287 7 663 16 089 9 656
Fritidshus i utlandet[3] ‑110 ‑110 ‑110 ‑110 650
Privat försäkringssparande 24 981 16 677 16 665 16 733 18 182
Svenskt 24 960 16 599 16 651 16 608 18 220
Traditionell försäkring 22 888 15 252 15 053 15 629 16 846
Fondförsäkring 2 072 1 347 1 598 979 1 374
Utländskt 21 78 14 125 ‑38
Tjänstepensioner 39 472 52 701 37 066 40 947 34 091
Traditionell försäkring 26 338 30 658 23 100 27 297 21 735
Fondförsäkring 13 134 22 043 13 966 13 650 12 356
Premiepensioner 12 054 21 865 13 613 13 883 8 978
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] 4 962 8 227 1 616 ‑2 836 209
Periodiseringar, tillgångar[5] 75 956 ‑9 589 ‑70 990 14 214 48 020
Övriga finansiella tillgångar 31 ‑137 18 305 ‑151
Finansiella tillgångar totalt 249 930 259 157 49 903 175 302 183 504
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 117 486 185 953 68 598 109 094 92 206
SKULDER          
Lån 64 741 93 510 79 930 88 559 70 680
Lån i bank och bostadsinstitut 55 381 87 432 74 208 79 246 59 377
CSN-lån 4 915 719 2 049 3 738 6 623
Övriga lån 4 445 5 359 3 673 5 575 4 680
Periodiseringar, skulder[6] 3 168 ‑2 620 331 5 265 ‑7 433
Övriga skulder .. .. .. .. ..
Skulder totalt 67 909 90 890 80 261 93 824 63 247
Skulder exklusive periodiseringar 64 741 93 510 79 930 88 559 70 680
Finansiellt sparande 182 021 168 267 ‑30 358 81 478 120 257
Finansiellt sparande exkl. periodiseringar[7] 52 745 92 443 ‑11 332 20 535 21 526

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiellt sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-19

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se