Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella transaktioner, 2021:3–2022:3

Transaktioner, miljoner kronor

  2021 2022
  kv3 kv4 kv1 kv2 kv3
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt ‑365 ‑706 3 076 2 482 ‑2 831
Inlåning 44 456 41 447 60 452 98 522 11 221
Bankinlåning 42 502 36 775 57 976 97 361 13 413
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] 191 400 ‑911 1 319 0
Övrig inlåning 1 763 4 272 3 387 ‑158 ‑2 192
Obligationer ‑1 202 ‑3 460 ‑971 ‑67 67
Premieobligationer[2] ‑3 ‑2 900 0 0 0
Strukturerade produkter ‑1 199 ‑560 ‑971 ‑67 67
Direktägda aktier ‑23 630 15 611 21 238 20 828 16 270
Svenska börsnoterade aktier ‑27 358 6 577 13 194 16 982 3 075
Svenska onoterade aktier 5 939 8 729 9 720 8 909 8 007
Utländska aktier ‑2 211 305 ‑1 676 ‑5 063 5 188
Fondandelar 13 782 31 164 ‑25 687 ‑29 659 ‑6 379
Svenskregistrerade fondandelar 8 799 25 533 ‑26 739 ‑24 104 ‑9 637
Aktiefonder 524 7 990 ‑11 268 6 733 3 394
Räntefonder ‑543 684 ‑998 ‑885 ‑776
Andra fonder 8 818 16 859 ‑14 473 ‑29 952 ‑12 255
Utlandsregistrerade fondandelar 4 983 5 631 1 052 ‑5 555 3 258
Bostadsrättsandelar 9 220 17 729 10 687 9 586 8 024
Fritidshus i utlandet[3] ‑756 ‑756 722 722 728
Privat försäkringssparande 17 823 15 432 18 193 14 566 11 112
Svenskt 17 809 15 471 18 220 14 715 11 208
Traditionell försäkring 16 211 14 491 16 846 13 804 10 676
Fondförsäkring 1 598 980 1 374 911 532
Utländskt 14 ‑39 ‑27 ‑149 ‑96
Tjänstepensioner 37 495 40 664 43 017 52 178 40 857
Traditionell försäkring 22 049 25 303 26 762 29 114 25 492
Fondförsäkring 15 446 15 361 16 255 23 064 15 365
Premiepensioner 16 706 17 230 16 394 38 039 14 863
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] ‑442 ‑4 899 211 ‑1 410 4 198
Periodiseringar, tillgångar[5] ‑14 259 8 882 44 831 22 058 7 900
Övriga finansiella tillgångar 18 121 ‑76 254 246
Finansiella tillgångar totalt 98 846 178 459 192 087 228 099 106 276
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 59 346 116 582 87 634 117 234 38 458
SKULDER          
Lån 79 930 88 559 67 961 74 465 33 401
Lån i bank och bostadsinstitut 74 208 79 246 59 377 66 116 28 846
CSN-lån 2 049 3 738 4 929 557 1 526
Övriga lån 3 673 5 575 3 655 7 792 3 029
Periodiseringar, skulder[6] 456 5 430 ‑4 751 2 131 ‑3 595
Övriga skulder .. .. .. .. ..
Skulder totalt 80 386 93 989 63 210 76 596 29 806
Skulder exklusive periodiseringar 79 930 88 559 67 961 74 465 33 401
Finansiellt sparande 18 460 84 470 128 877 151 503 76 470
Finansiellt sparande exkl. periodiseringar[7] ‑20 584 28 023 19 673 42 769 5 057

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiellt sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Filip Grundberg

Telefon
010-479 41 70
E-post
filip.grundberg@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se