Till innehåll på sidan

Hushållens finansiella transaktioner, 2019:4–2020:4

Transaktioner, miljoner kronor

  2019 2020
  kv4 kv1 kv2 kv3 kv4
TILLGÅNGAR          
Sedlar, mynt 666 ‑2 503 2 713 ‑767 368
Inlåning ‑347 85 948 74 075 16 099 41 532
Bankinlåning 3 188 86 364 73 231 16 789 36 351
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] ‑4 951 ‑15 ‑43 ‑3 ‑12
Övrig inlåning 1 416 ‑401 887 ‑687 5 193
Obligationer ‑3 564 238 ‑4 900 ‑2 662 ‑3 268
Premieobligationer[2] 7 ‑9 2 0 6
Strukturerade produkter ‑3 571 247 ‑4 902 ‑2 662 ‑3 274
Direktägda aktier 7 343 10 878 18 837 ‑224 17 741
Svenska börsnoterade aktier ‑3 391 8 015 7 747 ‑2 021 7 548
Svenska onoterade aktier 8 004 9 319 6 056 5 506 8 456
Utländska aktier 2 730 ‑6 456 5 034 ‑3 709 1 737
Fondandelar 13 583 ‑40 219 19 318 20 112 19 691
Svenskregistrerade fondandelar 12 367 ‑41 280 16 249 18 934 18 461
Aktiefonder 6 820 ‑21 491 17 229 14 595 12 483
Räntefonder ‑1 098 ‑536 ‑641 ‑490 ‑1 880
Andra fonder 6 645 ‑19 253 ‑339 4 829 7 858
Utlandsregistrerade fondandelar 1 216 1 061 3 069 1 178 1 230
Bostadsrättsandelar 24 019 13 281 15 739 9 180 7 356
Fritidshus i utlandet[3] ‑1 385 1 305 1 305 1 305 1 305
Privat försäkringssparande ‑2 758 10 407 1 524 3 814 ‑2 036
Svenskt ‑2 679 10 406 1 611 3 847 ‑1 986
traditionell försäkring ‑2 176 9 457 1 596 3 422 ‑1 761
fondförsäkring ‑503 949 15 425 ‑225
Utländskt ‑79 1 ‑87 ‑33 ‑50
Tjänstepensioner 40 547 40 094 54 343 43 701 36 911
traditionell försäkring 26 917 28 118 35 816 29 862 27 207
fondförsäkring 13 630 11 976 18 527 13 839 9 704
Premiepensioner 13 978 12 382 27 777 12 409 12 802
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] ‑7 213 10 666 ‑2 581 ‑1 271 ‑6 494
Periodiseringar, tillgångar[5] 2 713 16 912 58 769 ‑17 201 724
Övriga finansiella tillgångar 379 .. .. .. ..
Finansiella tillgångar totalt 87 961 159 389 266 919 84 495 126 632
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar 37 936 79 335 128 611 46 857 82 689
SKULDER          
Lån 58 148 50 679 64 630 57 023 68 722
lån i bank och bostadsinstitut 53 787 44 866 61 834 52 962 65 304
CSN-lån 1 738 3 587 643 1 837 4 431
övriga lån 2 623 2 226 2 153 2 224 ‑1 013
Periodiseringar, skulder[6] 3 187 ‑1 395 43 702 ‑8 464 11 397
Övriga skulder .. .. .. .. ..
Skulder totalt 61 335 49 284 108 332 48 559 80 119
Skulder exklusive periodiseringar 58 148 50 679 64 630 57 023 68 722
Finansiellt sparande 26 626 110 105 158 587 35 936 46 513
Finansiellt individuellt sparande exkl. Periodiseringar[7] ‑20 212 28 656 63 981 ‑10 166 13 967

1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.

2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.

3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.

4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner

5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7) Finansiellt individuellt sparande är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto

Definitioner och förklaringar

- Inget finns att redovisa

. Uppgift kan inte förekomma

.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se

Nicolai Nystrand

Telefon
010-479 45 45
E-post
nicolai.nystrand@scb.se