Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2019

Marknadsvärdet på försäkringsföretagens kapitalplaceringar stiger

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2019-09-06 9.30

Försäkringsföretagen nettoköpte placeringstillgångar för 17 miljarder kronor under andra kvartalet 2019. Vid periodens slut uppgick det totala innehavet till 5 088 miljarder. Det kan jämföras med 4 928 miljarder vid föregående kvartals slut.

Stark marknadsutveckling i aktier och andelar

Vid andra kvartalets slut uppgick marknadsvärdet av försäkringsföretagens innehav av aktier och andelar till 3 163 miljarder kronor, att jämföra med 3 033 miljarder föregående kvartal. Total nettoinvesterade de 27 miljarder i aktier och andelar under andra kvartalets gång. Värdeökningen på innehavda tillgångar i dessa tillgångsslag bidrog därmed starkt till förändringen i marknadsvärdet på försäkringsföretagens totala mängd placeringstillgångar under kvartalet.

Transaktioner under andra kvartalet

Utöver ovan nämnda nettoinvesteringar i aktier och andelar utgjordes de för kvartalet utmärkande nettotransaktionerna i försäkringsföretagens kapitalplaceringar av följande tillgångsslag:

  • Penningmarknadsinstrument, nettosålda för 13 miljarder under kvartalet.
  • Obligationer: nettoköpta för 15 miljarder.
  • Lån: nettoinvesterade i för 13 miljarder.

Skade- och livförsäkring under andra kvartalet

Marknadsvärdet på livförsäkringsföretagens kapitalplaceringar uppgick till 4 511 miljarder vid slutet av andra kvartalet, att jämföra med 4 359 miljarder i föregående kvartal. Korresponderande mått uppgick till 577 miljarder respektive 569 miljarder för skadeförsäkringsföretagen.

Livförsäkringsföretagens nettoinvesteringar i kapitalplaceringar under kvartalet uppgick till 20 miljarder, medan skadeförsäkringsföretagen nettosålde kapitalplaceringar för 3 miljarder under kvartalet. Utmärkande tillgångsslag för skadeförsäkringsföretagens nettotransaktioner under kvartalet innefattar bland annat obligationer, som nettosåldes för 7 miljarder under kvartalet, och aktier och andelar som nettosåldes för tre miljarder.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2019

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-29 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Katya Vasileva-Gull

Telefon
010-479 42 64
E-post
katya.vasileva-gull@scb.se