Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, december 2019

Ökad hushållskonsumtion i december

Statistiknyhet från SCB 2020-02-07 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 3,7 procent i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser i december 2019 jämfört med samma månad 2018. Under oktober-december 2019 ökade konsumtionen med 3,0 procent i fasta kalenderkorrigerade tal jämfört med samma period året innan. Mätt i säsongrensade tal ökade hushållskonsumtionen med 0,5 procent jämfört med november 2019.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon. Branschgruppen ökade med 16,7 procent i fasta priser.

Mest negativt påverkades branschgruppen Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice, som minskade med 2,9 procent i fasta priser.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,1 procent.

Uppgifterna för december 2019 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i november jämfört med oktober 2019 (i säsongsrensade tal) reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång med 0,1 procent. Förändringen i privat konsumtion i november 2019 jämfört med november året innan (i kalenderkorrigerade tal) har reviderats upp med 0,1 procentenheter till en ökning med 2,4 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Namnlös

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  December 2019* December 2019* December 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
5,4 3,3 4,2 1,4 3,7 1,5 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
3,9 3,8 1,5 1,2 1,6 1,3 0,19
Beklädnadshandel
‑2,6 0,2 ‑1,0 1,5 ‑0,8 1,7 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
‑1,0 2,8 ‑0,7 1,1 ‑0,7 1,1 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
7,2 4,0 5,6 3,0 4,6 2,9 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
21,2 3,3 16,7 ‑0,3 14,3 ‑0,2 0,15
Post- och telekommunikationer
12,1 0,2 19,6 6,4 19,8 6,4 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
8,0 3,6 8,8 3,6 7,9 3,6 0,11
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
‑0,1 2,4 ‑2,9 ‑0,2 ‑3,0 ‑0,2 0,07
Övriga varor och tjänster
11,1 9,7 6,1 5,5 4,1 5,4 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Hushållskonsumtion
113,5 99,7 103,4 105,5 110,0 108,7 112,8 104,2 105,0 108,6 109,4 112 117,7
Månadsutveckling *
0,0 1,3 0,5 0,3 0,0 ‑0,8 0,1 2,5 2,3 3,1 3,0 2,4 3,7
3- månadersutveckling **
0,5 0,7 0,6 0,7 0,3 ‑0,2 ‑0,2 0,5 1,6 2,6 2,8 2,8 3,0

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Hushållskonsumtion
106,1 107,0 106,8 107,2 107,3 107,1 107,2 107,9 108,5 109,2 109,3 109,4 110
Månadsutveckling+
‑0,8 0,8 ‑0,2 0,4 0,1 ‑0,2 0,1 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1 0,5
3-månadersutveckling++
0,7 0,7 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 1,2 1,5 1,3 1,0

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec^
Hushållskonsumtion
106,5 106,7 106,9 107,0 107,1 107,3 107,6 107,9 108,4 108,8 109,3 109,7 110,0
Månadsutveckling+
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-10 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se