Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2021

Ökad hushållskonsumtion i januari

Statistiknyhet från SCB 2021-03-09 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 1,8 procent i januari 2021, jämfört med december 2020, i säsongrensade, kalenderkorrigerade och fastprisberäknade siffror. Jämfört med januari 2020 minskade hushållskonsumtionen med 3,8 procent, mätt i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden, november 2020 till januari 2021, minskade konsumtionen med 5,4 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Den utgiftspost som hade störst negativ påverkan på den totala utvecklingen var Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som minskade med 13,8 procent i fasta priser jämfört med januari 2020.

Den utgiftspost som hade störst positiv påverkan på den totala utvecklingen var Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning, som ökade med 3,4 procent i fasta priser jämfört med januari 2020.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,7 procent.

Uppgifterna för januari 2021 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i privat konsumtion i december 2020 jämfört med december 2019 (i kalenderkorrigerade tal och fasta priser) reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 6,5 procent. Förändringen i privat konsumtion i december 2020 jämfört med november (i säsongrensade och kalenderkorrigerade tal och fasta priser) har ej reviderats utan kvarstår på -0,4 procent.

Nedan diagram visar den säsongrensade månadsutvecklingen och den kalenderkorrigerade årsutvecklingen i fasta priser för de senaste tolv månaderna. Tabellen som visar utvecklingstalen i årstakt, både totalt och per varu-och tjänstegrupp, har flyttats till produktsidan under Tabeller och diagram. Där finns även två diagram: En längre indexserie för säsongrensade värden och en längre tidsserie för den kalenderkorrigerade årsutecklingen i fasta priser.

Säsongrensad månadsutveckling
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2021

Kalenderkorrigerad årsutveckling, fasta priser
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, januari 2021

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn ska spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna.

Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fyra månader bakåt.

Kalenderkorrigerade och säsongrensade serier revideras bakåt till och med indexseriens startpunkt.

Nästa publiceringstillfälle

2021-04-08 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se