Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2019

Ökad hushållskonsumtion i november på årsbasis

Statistiknyhet från SCB 2020-01-14 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 2,3 procent i november 2019, jämfört med november 2018, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under den senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 2,8 procent i fasta kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal förblev hushållskonsumtionen oförändrad jämfört med oktober 2019.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som ökade med 3,7 procent i fasta priser.

Den branschgrupp som påverkade hushållskonsumtionen negativt var främst Rekreation och kultur, varor och tjänster, som minskade med 0,4 procent i fasta priser. Kalenderkorrigerat ökade konsumtionen inom denna grupp dock med 0,4 procent.

Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 1,6 procent.

Uppgifterna för november 2019 är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i oktober jämfört med september 2019, i säsongrensade tal, reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,1 procent. Förändringen i privat konsumtion i oktober 2019 jämfört med oktober föregående år, i kalenderkorrigerade tal, har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en ökning på 3,0 procent.

Revidering på grund av metodförändring

I samband med publiceringen av referensmånad november 2019 reviderades statistiken bakåt till och med april 2016. Detta efter en förändring i metod avseende hantering av bortfall i registerdata.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent

Diagram; Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2019

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  November 2019* November 2019* November 2019*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
3,3 3,0 1,7 1,2 2,3 1,3 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
4,2 3,8 1,3 1,2 1,3 1,3 0,19
Beklädnadshandel
0,8 0,7 2,5 1,9 2,2 2,1 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,8 3,2 1,1 1,3 1,2 1,3 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
1,2 3,8 0,5 2,8 1,3 2,7 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
7,8 1,9 3,7 ‑1,5 5,7 ‑1,4 0,15
Post- och telekommunikationer
5,4 ‑1,3 11,8 4,6 11,5 4,5 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
‑0,9 3,1 ‑0,4 2,9 0,4 3,1 0,11
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice
2,5 2,7 ‑0,3 0,2 ‑0,3 0,2 0,07
Övriga varor och tjänster
12,9 10,0 8,1 6,1 10,3 6,2 0,02

Alla jämförelser avser samma period föregående år. *Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Hushållskonsumtion
109,5 113,5 99,7 103,4 105,5 110,0 108,7 112,8 104,2 105 108,6 109,4 112,0
Månadsutveckling *
0,9 0,0 1,3 0,5 0,3 0,0 ‑0,8 0,1 2,5 2,3 3,1 3,0 2,3
3- månadersutveckling **
0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,3 ‑0,2 ‑0,2 0,5 1,6 2,6 2,8 2,8

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Hushållskonsumtion
106,7 106,2 107,2 106,9 107,2 107,3 107,1 107,2 107,8 108,4 109,1 109,2 109,2
Månadsutveckling+
0,7 ‑0,5 0,9 ‑0,3 0,3 0,1 ‑0,2 0,1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,0
3-månadersutveckling++
0,2 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 0,4 0,1 0,2 0,6 1,2 1,4 1,3

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov^
Hushållskonsumtion
106,3 106,6 106,8 107,0 107,1 107,2 107,3 107,6 107,9 108,3 108,7 109,0 109,2
Månadsutveckling+
0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi.

Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2015=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018.

Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2018. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. I samband med publiceringen av referensmånad januari 2019 har en korrigering gjorts av prisindex avseende referensmånad oktober 2018 efter att ett fel upptäckts.

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-07 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se