Till innehåll på sidan

Uppgång för restaurangförsäljningen i november

Statistiknyhet från SCB 2017-01-10 9.30

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 3,2 procent under november 2016 jämfört med samma månad föregående år. Bäst gick det för trafiknära restauranger, som ökade med 5,2 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under november månad, lägst utfall hade personalrestauranger med en volymutveckling på -8,8 procent. Trafiknära restauranger är den kategori som haft starkast utveckling under 2016, 10,0 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,6 procent i november, jämfört med samma månad föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuell månad jämfört med samma månad föregående år i procent. Data t.o.m. november 2016.
Restaurangindex

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 12-månadsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar

Restaurangomsättningen ökade med 5,6 procent i november 2016 jämfört med november 2015, i volym ökade den med 3,2 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 3,2 procent.

Den preliminära omsättningstillväxten i volym perioden januari till och med november 2016 ligger preliminärt på 4,7 procent jämfört med motsvarande period 2015. Som vi tidigare har skrivit är dock en viss försiktighet i slutsatserna på sin plats innan vi har sett de definitiva siffrorna. Oktoberutvecklingen för omsättningen i löpande priser har exempelvis skrivits ned från 7,0 procent till 5,3 procent sedan föregående restaurangindex som presenterades i december. Omsättningstillväxten för helåret 2016 kommer att vara en av de starkaste under hela 2000-talet. Trots detta är restaurangföretagens syn på lönsamheten inte så positiv. Under tredje kvartalet 2016 var det en större andel restaurangföretag som angav att de hade dålig lönsamhet än andelen som uppgav att de hade bra lönsamhet. Det visade Konjunkturinstitutets kvartalsbarometer för tredje kvartalet 2016. Omsättningstillväxten var god och likartad för fem av de sju restaurangkategorierna i november. För personalrestaurangerna fortsatte den svaga utvecklingen och omsättningen sjönk med sex procent jämfört med november 2015. Prisnivån, enligt KPI (restaurang), ökade med ca 0,3 procent mellan oktober och november. Hittills under årets första elva månader har prisnivån på restaurang ökat med 1,9 procent, vilket motsvarar 2,1 procent i årstakt.

Restaurangföretagarnas syn på efterfrågan dämpades något under december. Skillnaden mellan andelen restaurangföretag som trodde på en positiv utveckling för efterfrågan de närmaste tre månaderna och andelen som trodde på en negativ utveckling krympte med nästan tio procentenheter jämfört med november. Andelen positiva är dock fortfarande klart större än andelen negativa. Det visar Konjunkturinstitutets månatliga konjunkturbarometer, som återspeglar restaurangföretagares syn på efterfrågan de kommande tre månaderna.

Stark försäljning för trafiknära restauranger

Försäljningsvolymen för trafiknära restauranger ökade med 5,2 procent i november, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Den kategori med svagast utveckling var personalrestaurangerna, vars försäljningsvolym minskade med 8,8 procent.

Försäljningsutveckling november
 Omsättning mkr, inkl moms Förändring 2015-2016 i procent
November20152016VärdeVolym*
Total restaurangförsäljning 10 093 10 663 5,6 3,2
Hotellens restaurangförsäljning 1 185 1 188 0,3 ‑2,1
Kaféer/Konditorier 646 675 4,5 2,1
Snabbmatsrestauranger 1 163 1 245 7,1 4,5
Lunch- och kvällsrestauranger 4 460 4 798 7,6 5,0
Trafiknära restauranger 679 732 7,8 5,2
Nöjesrestauranger, pubar, barer 1 428 1 528 7,0 4,5
Personalrestauranger 533 498 ‑6,6 ‑8,8

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Den enskilt högsta utvecklingen hittills under 2016 har varit i kategorin trafiknära restauranger. Utvecklingen i försäljningsvolym för denna kategori var 10,0 procent hittills i år. Personalrestauranger är den kategori som har den svagaste utvecklingen hittills under 2016, -7,0 procent.

Ackumulerad försäljningsutveckling, januari-november
  Omsättning mkr, Inkl moms   Förändring 2015-2016 i procent
Januari-November 2015 2016 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 107 878 115 599 7,2 4,7
Hotellens restaurangförsäljning 11 266 11 583 2,8 0,4
Kaféer/Konditorier 7 183 7 678 6,9 4,4
Snabbmatsrestauranger 13 644 14 612 7,1 4,6
Lunch- och kvällsrestauranger 48 866 53 134 8,7 6,2
Trafiknära restauranger 7 093 7 985 12,6 10,0
Nöjesrestauranger, pubar, barer 14 796 15 817 6,9 4,4
Personalrestauranger 5 032 4 791 ‑4,8 ‑7,0

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändring är använda för de enskilda kategorierna.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2015 till cirka 118,9 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2016. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 46,0 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 4,1 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2016 - korrigerad 2016-12-06
Restaurangindex

Definitioner och förklaringar

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. I samband med aprils publicering har också det årliga urvalsbytet skett.

Kategoriindelning:
Hotellrestauranger - Restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.
Kaféer/konditorier - Kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.
Snabbmat - Kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.
Lunch- och kvällsrestauranger - Traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar, etniska restauranger, pizzerior etc.
Trafiknära restauranger - Alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns även restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.
Nöjesrestauranger, pubar och barer - Verksamhetens fokus är på drycker men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar, och nattklubbar.
Personalrestauranger - Personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn.

Nästa publiceringstillfälle

2017-02-03

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Producent

Björn Arnek (Visita)

Telefon
08-762 74 15
E-post
b.arnek@visita.se