Till innehåll på sidan

Hushållens boendeutgifter 2017

Hushåll mitt i livet betalar mest för sitt boende

Statistiknyhet från SCB 2018-12-14 9.30

Den genomsnittliga boendeutgiften för hushållen är ungefär 80 000 kronor per år. Hushållen betalar olika mycket i olika upplåtelseformer. I ägt småhus betalar hushållen i genomsnitt 87 000 kronor medan hushåll i hyresrätt och bostadsrätt betalar 75 000 kronor för sitt boende.

Boendeutgiften varierar också med hushållsmedlemmarnas ålder. Hushåll med hushållsföreståndare i åldern 30-49 år är de som betalar mest för sitt boende och hushåll med hushållsföreståndare i åldern 70-79 år har den lägsta boendeutgiften.

Boendeutgift per hushåll efter hushållsföreståndarens ålder, år 2017, medelvärde i tusentals kronor
Hushållsföreståndarens ålder Boendeutgift, tkr Felmarginal, tkr
18-29 år 67,9 3,1
30-39 år 94,1 3,7
40-49 år 94,8 3,2
50-59 år 86,2 3,6
60-64 år 77,1 4,0
65-69 år 71,2 3,9
70-79 år 62,8 2,2
80+ år 63,6 2,9
ålder, totalt 79,6 1,1

Skillnaderna i boendeutgift mellan åldrar är minst för hushåll i hyresrätt och störst för hushåll i ägt småhus. Hushåll i hyresrätt som betalar mest, 81 000 kronor, är hushåll där hushållsföreståndaren är 40-49 år. De hushåll som betalar minst är hushåll där hushållsföreståndaren är 70-79 år. De betalar 7 000 kronor mindre. I ägt småhus är det hushåll med en hushållsföreståndare i åldern 30-39 år som betalar mest för sitt boende. Där ligger genomsnittet på 125 000 kronor. Hushåll med hushållsföreståndare som är 70 år eller äldre betalar ungefär hälften så mycket.

Ränteutgift och amortering varierar mellan åldrar

Boendeutgiften för hushåll i hyresrätt består framförallt av månadshyran till hyresvärden, medan hushåll i ägt småhus har flera olika delar som summerar till boendeutgiften. Utgifter som fastighetsavgift, uppvärmningsutgift och andra driftskostnader samt villaförsäkring varierar inte särskilt mycket beroende på hushållets ålder. Det är utgifter som de allra flesta hushåll i ägt småhus betalar. Däremot är det stor variation i utgifter som har med bostadslån att göra, så som ränteutgift och amortering. Det är utgifter som äldre hushåll i större utsträckning saknar.

Hushåll med hushållsföreståndare i åldrarna 30-49 år betalar drygt 20 000 per år i ränteutgift och tomträttsavgäld (efter ränteavdrag) och skatt på uppskovsbelopp från försäljning av tidigare bostad, medan hushållen över 70 år betalar under 5 000 kronor i genomsnitt.

Ränteutgift, tomträttsavgäld och skatt på uppskovsbelopp från försäljning av tidigare bostad, efter ränteavdrag, år 2017, medelvärde i tusentals kronor
Hushållsföreståndarens ålderRänteutgift, tomträttsavgäld och skatt på uppskovsbelopp, tkrFelmarginal, tkr
18-29 år .. ..
30-39 år 23,0 1,6
40-49 år 20,3 1,4
50-59 år 13,6 1,3
60-64 år 9,7 1,6
65-69 år 6,9 1,2
70-79 år 4,8 0,9
80+ år 3,5 1,2
ålder, samtliga 12,9 0,5

Med (..) i tabellen avses att uppgift är för osäker för att anges.

Hushållen med en hushållsföreståndare i åldersgruppen 30-39 år amorterar i genomsnitt drygt 30 000 kronor per år och hushåll 70 år  eller äldre amorterar 5 000 kronor. Även utgiften för underhåll och reparation varierar med hushållets ålder. Det är även här hushållen 30-39 år som har störst utgift med 30 000 kronor per år. Motsvarande utgift för hushåll med hushållsföreståndare 70-79 år är 10 000 kronor.

Definitioner och förklaringar

Med ägt småhus avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus som hushållet äger.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Hyresrätt: Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Boendeutgift hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Boendeutgift bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Boendeutgift ägt småhus: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, tomträttsavgäld, amortering, driftsutgift (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Disponibel inkomst är summan av skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Hushållen som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se