Till innehåll på sidan

Boendeutgiftsprocent per hushåll, konsumtionsutrymme per hushåll och antal hushåll efter upplåtelseform och hushållstyp år 2020

  Boendeutgiftsprocent, medianvärde Medianvärde, felmarginal ±, tkr Konsumtionsutrymme, medianvärde, tkr Medianvärde, felmarginal ±, tkr Antal hushåll Antal hushåll, felmarginal ±
Hyresrätt            
Ensamstående utan barn 31,2 2,1 138,8 14,4 1 029 580 84 630
kvinnor 18-64 år 30,4 3,4 178,3 27,2 275 350 54 860
män 18-64 år 25,9 1,9 166,7 25,3 430 260 66 990
kvinnor 65+ år 39,3 4,1 100,8 9,0 207 500 42 290
män 65+ år 34,5 4,8 120,3 21,3 116 470 33 070
Sammanboende utan barn 19,8 1,7 348,8 32,8 327 550 37 130
18-64 år 17,2 1,6 412,8 34,3 218 620 35 850
65+ år 24,5 2,6 252,9 27,2 108 930 19 310
Ensamstående med barn 34,0 5,3 218,6 37,8 124 620 29 290
Sammanboende med barn 20,3 1,6 351,5 32,0 199 090 25 850
med 1 barn 18,9 3,7 407,9 67,0 69 870 20 420
med 2 barn 20,3 2,4 389,1 65,1 74 810 18 420
med 3+ barn 21,8 3,7 324,6 50,8 54 410 15 220
Övriga hushåll 21,3 2,6 320,0 64,8 109 340 22 190
Samtliga hushåll 26,8 1,2 206,0 12,8 1 790 180 82 670
             
Bostadsrätt            
Ensamstående utan barn 25,5 1,9 184,1 24,2 547 710 47 900
kvinnor 18-64 år 24,5 4,7 214,4 53,9 144 100 34 280
män 18-64 år 23,0 3,9 244,5 39,0 173 980 38 800
kvinnor 65+ år 27,9 1,9 127,9 12,5 171 550 31 030
män 65+ år .. .. .. .. .. ..
Sammanboende utan barn 15,2 1,2 463,1 39,0 277 230 25 130
18-64 år 16,5 1,6 513,8 55,2 167 550 26 450
65+ år 14,6 1,5 394,3 47,6 109 690 17 500
Ensamstående med barn 23,9 5,8 252,8 42,6 70 770 21 060
Sammanboende med barn 18,7 2,5 491,0 47,8 137 070 18 970
med 1 barn 19,5 2,6 471,2 48,8 63 740 15 630
med 2 barn 17,4 4,2 520,3 104,2 65 520 15 150
med 3+ barn .. .. .. .. .. ..
Övriga hushåll 13,1 2,1 558,7 101,6 54 740 12 610
Samtliga hushåll 20,5 1,2 283,4 17,2 1 087 530 49 390
             
Äganderätt            
Ensamstående utan barn 22,1 2,8 194,1 30,3 395 740 55 550
kvinnor 18-64 år .. .. .. .. .. ..
män 18-64 år .. .. .. .. .. ..
kvinnor 65+ år 31,1 7,2 113,7 32,0 100 520 30 040
män 65+ år 16,9 3,8 207,6 65,0 109 080 30 330
Sammanboende utan barn 13,7 1,0 423,2 25,3 633 520 35 770
18-64 år 15,1 1,6 532,4 40,9 279 180 33 270
65+ år 12,5 1,0 329,8 22,0 354 330 29 580
Ensamstående med barn 22,8 5,4 346,6 51,3 69 590 19 140
Sammanboende med barn 16,5 1,1 583,5 26,2 504 910 29 740
med 1 barn 17,2 2,1 500,4 58,0 111 580 24 630
med 2 barn 16,5 1,5 590,8 35,0 296 380 32 920
med 3+ barn 15,8 2,6 618,8 57,3 96 950 21 010
Övriga hushåll 12,8 1,7 656,0 75,5 133 010 23 300
Samtliga hushåll 16,4 0,7 430,3 17,9 1 736 760 59 910
             
Samtliga, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt            
Ensamstående utan barn 27,8 1,1 161,2 11,9 1 973 030 102 720
kvinnor 18-64 år 27,2 2,5 202,2 18,2 497 170 59 360
män 18-64 år 25,5 1,5 189,0 22,6 712 650 72 290
kvinnor 65+ år 34,5 2,3 110,8 6,9 479 570 42 110
män 65+ år 25,8 3,7 156,7 22,5 283 630 35 850
Sammanboende utan barn 15,6 0,7 410,2 15,7 1 238 300 51 430
18-64 år 16,5 0,9 472,1 24,0 665 350 50 370
65+ år 14,6 1,0 326,6 18,0 572 950 34 030
Ensamstående med barn 26,2 2,9 244,3 23,0 264 980 33 090
Sammanboende med barn 18,1 0,8 510,7 21,2 841 080 35 290
med 1 barn 18,5 1,6 463,3 29,2 245 190 34 270
med 2 barn 17,6 1,2 556,6 29,2 436 710 39 170
med 3+ barn 18,4 1,9 515,3 64,2 159 170 24 360
Övriga hushåll 15,7 1,3 507,7 49,1 297 090 31 860
Samtliga hushåll 21,5 0,7 284,2 9,4 4 614 470 85 780

Definitioner och förklaringar

Från och med år 2020 genomförs undersökningen med en ny design samt med en mindre urvalsstorlek. Det innebär att jämförelser mellan år ska göras med försiktighet eftersom skillnader mellan åren inte nödvändigtvis beror på faktiska förändringar.

Den nya designen innebär att hushållen kontaktas löpande under referensåret och att boendeutgifterna avser en period av tolv månader med utgångspunkt från den dag hushållen svarat på frågorna. Tidigare undersökningar har genomförts året efter referensåret och hushållen har besvarat frågor om deras utgifter under referensåret vilket då motsvarat ett kalenderår. Den mindre urvalsstorleken ger att precisionen i skattningarna är mindre än tidigare år.

Redovisningen från undersökningen Hushållens boendeutgifter omfattar hushåll i ägt småhus, bostadsrätt och hyresrätt i första hand. Statistiken avser alltså inte samtliga hushåll. Tanken är att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan de olika upplåtelseformerna. Därför finns sådana typer av boende där man betalar för mer än bara boendet och mer udda kontrakt inte med i redovisningen. I redovisningen ingår inte hushåll som bor på institution, hushåll i egen hyresfastighet och hushåll som bedriver näringsverksamhet tex. jordbruk och inte kan skilja sina boendeutgifter från näringsverksamheten. I redovisningen ingår inte heller hushåll i andrahandsboende, studentbostäder, seniorbostäder, hushåll som hyr möblerat, hushåll som är eller har inneboende och äganderätt i flerbostadshus.

Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Tex. friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten. Bostadsrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt. Hyresrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.

Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.

Med boendeutgiftsprocent avses medianvärdet av boendeutgiften i procent av disponibel inkomst.

Med Konsumtionsutrymme avses differensen mellan disponibel inkomst och boendeutgift. Med andra ord betecknar konsumtionsutrymmet det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att boendet har betalts.

Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt. För bostadsrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i avgiften till föreningen.

Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation. För hyresrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i hyran.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Ensamstående utan barn: hushåll med en vuxen och inga barn.

Sammanboende utan barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och inga barn

Ensamstående med barn: hushåll med en vuxen och minst ett barn 0–19 år.

Sammanboende med barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och minst ett barn 0–19 år.

Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30