Till innehåll på sidan

Bostadstyp – genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, 2012

 EgnahemHyresrättBostadsrättSamtliga
Antal medverkande hushåll
1 270 967 520 2 757
Genomsnittligt antal personer
2,6 1,8 1,8 2,1
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
1,82 1,40 1,39 1,57
Beräknad populationsstorlek
1 600 430 1 596 610 777 100 3 974 140
 
±77 180 ±94 430 ±71 590 ±73 030
Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst
494 780 270 700 375 870 381 510
 
±19 680 ±12 710 ±21 350 ±9 520
TOTALA UTGIFTERNA
386 770 235 930 303 600 309 910
 
±15 610 ±10 680 ±16 320 ±7 990
LIVSMEDEL
42 240 28 300 30 720 34 390
 
±1 940 ±1 840 ±2 180 ±1 100
ALKOHOLFRIA DRYCKER
3 250 2 530 2 690 2 850
 
± 200 ± 190 ± 310 ± 120
UTEMÅLTIDER
11 920 7 970 13 080 10 560
 
±1 180 ± 860 ±2 300 ± 720
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl)
4 250 3 100 3 800 3 700
 
± 530 ± 480 ± 650 ± 310
TOBAK
2 030 2 400 1 710 2 120
 
± 350 ± 390 ± 470 ± 230
FÖRBRUKNINGSVAROR
6 910 5 470 5 720 6 100
 
± 510 ± 600 ± 700 ± 340
HUSHÅLLSTJÄNSTER
31 660 14 110 23 410 23 000
 
±4 930 ±1 870 ±3 620 ±2 220
KLÄDER OCH SKOR
16 100 11 400 13 160 13 640
 
±1 820 ±1 900 ±2 520 ±1 150
BOSTAD
84 890 67 970 81 120 77 360
 
±3 950 ±1 720 ±4 290 ±1 890
MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING
23 930 9 620 13 330 16 110
 
±4 020 ±1 300 ±2 100 ±1 740
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
7 010 4 650 8 540 6 360
 
± 980 ± 960 ±2 520 ± 740
TRANSPORT
71 740 30 550 42 480 49 470
 
±6 180 ±3 710 ±5 390 ±3 160
FRITID OCH KULTUR
76 450 46 400 60 650 61 290
 
±5 260 ±4 280 ±5 810 ±2 880
SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
3 030 820 1 470 1 830
 
± 650 ± 270 ± 470 ± 290

För samtliga skattningar i samtliga tabeller redovisas osäkerhetsintervallen, som under vissa förutsättningar kan tolkas som 95%-iga konfidensintervall. Ju större (bredare) intervall desto osäkrare skattning.

Kommentarer

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.
Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.

I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat sedan föregående undersökning. Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori.

Definitioner och förklaringar

Kosthushåll är det hushållsbegrepp som används i undersökningen. Med kost­hushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som vid intervjutillfället bodde i samma bostad och hade gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort på grund av arbete, studier eller militärtjänst­göring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de var folkbokförda i det aktuella hushållet. Om urvalspersonen är ett barn som bodde lika mycket hos båda föräldrarna ingår det hushåll där barnet var folkbokfört vid intervjutillfället.

I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.

Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper.

Konsumtionsenhetsskala

Fr.o.m. 2004

– Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

– Andra vuxen (sammanboende)

0,51

– Ytterligare vuxen

0,60

– Barn 1, 0-19 år

0,52

– Barn 2, 3, ..., 0-19 år

0,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se

SCB, Befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
SCB
701 89 Örebro