Till innehåll på sidan

Disponibel inkomst – genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, 2012

 Första kvartilenAndra kvartilenTredje kvartilenFjärde kvartilen
Antal medverkande hushåll
418 753 835 865
Genomsnittligt antal personer
1,2 1,7 2,4 3,1
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
1,08 1,37 1,69 2,07
Beräknad populationsstorlek
921 850 1 067 490 1 069 310 1 065 160
 
±78 030 ±84 430 ±75 500 ±52 500
Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst
125 680 253 230 403 600 715 280
 
±5 410 ±3 140 ±4 330 ±24 760
TOTALA UTGIFTERNA
172 010 241 470 330 610 482 520
 
±12 980 ±12 440 ±12 440 ±19 930
LIVSMEDEL
20 050 27 940 37 770 50 560
 
±1 440 ±1 900 ±2 140 ±2 810
ALKOHOLFRIA DRYCKER
1 940 2 500 3 170 3 780
 
± 200 ± 220 ± 250 ± 290
UTEMÅLTIDER
4 860 7 050 11 640 17 900
 
±1 140 ± 890 ±1 520 ±1 840
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl)
2 000 2 830 4 160 5 580
 
± 550 ± 540 ± 580 ± 750
TOBAK
1 970 2 100 2 380 1 890
 
± 510 ± 450 ± 430 ± 430
FÖRBRUKNINGSVAROR
3 730 4 940 7 180 8 250
 
± 680 ± 560 ± 790 ± 690
HUSHÅLLSTJÄNSTER
9 720 17 100 24 890 38 140
 
±2 460 ±4 850 ±3 260 ±5 580
KLÄDER OCH SKOR
5 980 8 980 13 730 25 220
 
±1 780 ±1 660 ±2 230 ±3 040
BOSTAD
56 420 66 080 82 630 103 010
 
±3 160 ±2 690 ±3 990 ±4 680
MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING
5 930 11 040 17 840 28 500
 
±1 320 ±2 140 ±2 420 ±5 520
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
5 000 6 830 5 520 8 780
 
±1 580 ±1 520 ± 930 ±2 060
TRANSPORT
18 230 38 540 53 170 85 570
 
±4 000 ±4 730 ±5 220 ±8 570
FRITID OCH KULTUR
35 360 43 650 64 450 97 770
 
±6 280 ±3 770 ±4 580 ±7 360
SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
160 380 1 010 5 680

För samtliga skattningar i samtliga tabeller redovisas osäkerhetsintervallen, som under vissa förutsättningar kan tolkas som 95%-iga konfidensintervall. Ju större (bredare) intervall desto osäkrare skattning.

Kommentarer

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.
Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.

I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat sedan föregående undersökning. Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori.

Definitioner och förklaringar

Användandet av deciler är ett sätt att dela in hushållen efter disponibel inkomst. Den första decilen omfattar de 10 procent av hushållen som har lägst disponibel inkomst och så vidare.

Kosthushåll är det hushållsbegrepp som används i undersökningen. Med kost­hushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som vid intervjutillfället bodde i samma bostad och hade gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort på grund av arbete, studier eller militärtjänst­göring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de var folkbokförda i det aktuella hushållet. Om urvalspersonen är ett barn som bodde lika mycket hos båda föräldrarna ingår det hushåll där barnet var folkbokfört vid intervjutillfället.

I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.

Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper.

Konsumtionsenhetsskala

Fr.o.m. 2004

– Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

– Andra vuxen (sammanboende)

0,51

– Ytterligare vuxen

0,60

– Barn 1, 0-19 år

0,52

– Barn 2, 3, ..., 0-19 år

0,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
information@scb.se

SCB, Befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
SCB
701 89 Örebro