Till innehåll på sidan

Ekonomisk mikrosimulering:

De med lägst inkomster påverkas mest av statens budget 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-01-24 9.30

Sveriges statsbudget innehåller många olika förändringar som påverkar hushållens ekonomi 2017. De hushåll som har de lägsta inkomsterna är de som får störst förändring av sin ekonomiska situation till följd av ändringarna. Skillnaderna är dock relativt små i alla inkomstgrupper.

Med hjälp av simuleringsmodellen FASIT har effekten av de förändringar i statens budget som påverkar hushållens ekonomi beräknats.

Skatteökningar

Inkomstgränserna för när statlig skatt tas ut höjs inte enligt de regler som definieras i inkomstskattelagen och gränsen för när man får göra avdrag för resor till och från arbetet höjs. Båda dessa förändringar leder till ökad skatt. Samtidigt tas taket för uppskovsavdrag bort vilket leder till att kapitalskatten minskar.

Höjda ersättningar

Förändringar finns även inom de transfereringar som är skattebefriade. Barnbidrag och bostadsbidrag höjs för barnfamiljer, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg höjs för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och jämställdhetsbonusen tas bort. Förutom detta höjs garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning.

Sammantaget påverkas hushållen relativt lite av de förändringar som genomförs 2017, den disponibla inkomsten minskar med 432 miljoner kronor vilket motsvarar 0,02 procent.

Hushåll i olika inkomstskikt påverkas på olika sätt av förändringarna. Den ekonomiska standarden minskar eller är i stort sett oförändrad för de allra flesta men ökar något för hushåll med låga inkomster (decil 1 och 2). Individer som får höjd sjuk- eller aktivitetsersättning, höjt bostadsbidrag eller höjt bostadstillägg återfinns i de lägre inkomstgrupperna, medan personer som får ökad statlig skatt återfinns i de högre. Personer som får höjt uppskovsavdrag och därmed en sänkt beskattning, återfinns framför allt i den högsta decilgruppen, vilket gör att minskningen blir något mindre i denna grupp.

Procentuell förändring av ekonomisk standard för individer som omfattas av 2017 års regelförändringar efter decilgrupp, år 2017

Diagram

Drygt hälften av befolkningen omfattas av förändringarna på något sätt, men i olika stor utsträckning. Bland den tiondel med de lägsta inkomsterna är det 37 procent som får en förbättring och fem procent som får en försämring. Bland den tiondel med de högsta inkomsterna är det däremot endast tre procent som får en förbättring och hela 87 procent som får en försämring genom förändringarna.

Definitioner och förklaringar

Ekonomisk standard

Hushållets disponibla inkomst används för att mäta den ekonomiska standarden. För att kunna göra jämförelser mellan olika hushållstyper divideras inkomsten med en vikt som avgörs av hushållets sammansättning. Denna ekvivalerade inkomst används som ett mått på ekonomisk standard.

Decil

Individer sorteras efter stigande inkomst och delas sedan in i tio lika stora inkomstgrupper (decilgrupper), där decil 1 innehåller de individer med lägst inkomster och decil 10 de med högst inkomster.

FASIT

FASIT är en statisk mikrosimuleringsmodell där effekter av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll kan beräknas.

Publikation

Mer information återfinns i publikationen Effekter för hushållens ekonomi i statens budget 2017

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Henrik von Hofsten

Telefon
010-479 68 59
E-post
henrik.vonhofsten@scb.se

Annica Wallerå

Telefon
010-479 62 57
E-post
annica.wallera@scb.se