Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter 2020, slutlig

Ökade inkomster 2020 trots coronapandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-01-26 8.00

Individernas inkomster och hushållens ekonomiska standard fortsatte att öka under 2020, dock i förhållandevis låg takt jämfört med tidigare år på 2010-talet. Det framgår av statistiken över hushållens inkomster och skatter.

Slutliga inkomstuppgifter för 2020, det första coronaåret, är nu publicerade. Den sammanräknade förvärvsinkomsten för befolkningen 20 år och äldre ökade. Medianvärdet steg med 1,3 procent, med hänsyn tagen till inflation. Det var en något större ökning än 2019 då den sammanräknade förvärvsinkomsten steg med 0,8 procent. Sedan 2015 har ökningen varit 7,4 procent.

Stark utveckling för äldre under 2020

År 2020 hade pensionärer bättre inkomstutveckling än de yngre. De som fyllt 65 år hade en ökning på 2,5 procent mot 1 procent för dem i åldrarna 20–64 år, men jämfört med 2015 har ökningen varit lika stor för båda grupperna.

I tolv kommuner var ökningen större än tre procent, varav Bräcke hade bäst utveckling med 4,4 procent. I gränskommunerna Strömstad, Eda och Årjäng sjönk medianvärdet med över en procent. Pandemin medförde att invånare i dessa kommuner inte arbetade i Norge i samma omfattning som 2019.

Kommunerna med bäst respektive sämst utveckling av den sammanräknade förvärvsinkomsten
Bäst utveckling 2020 Sämst utveckling 2020
KommunUtveckling (%)KommunUtveckling (%)
Bräcke 4,4 Hagfors ‑0,5
Ydre 3,9 Sigtuna ‑0,5
Bjurholm 3,7 Årjäng ‑1,1
Svalöv 3,6 Eda ‑1,7
Laxå 3,4 Strömstad ‑2,6

Störst ökning jämfört med 2015 hade Sundbyberg med 11 procent. Också i Ödeshög, Landskrona, Malmö och Lomma låg ökningen över 10 procent. Sämst utveckling under perioden, lägre ökning än tre procent, hade Eda, Strömstad, Ljusnarsberg, Norberg, Årjäng och Ludvika.

Hushållens ekonomiska standard fortsätter att öka, dock i lägre takt

Den ekonomiska standarden för hushållen, som ökat varje år sedan mitten av 1990-talet, fortsatte att öka även 2020. Medianvärdet steg med 0,5 procent, marginellt lägre än 2019. Ökningarna de senaste åren har varit lägre än i början av 2010-talet.

Årlig ökning av den ekonomiska standarden 2012–2020

diagram

Trots att den ekonomiska standarden ökade så minskade löneinkomsterna något. Att den ekonomiska standarden 2020 ändå var högre än 2019 beror på ökade sociala transfereringar. Bland annat ökade arbetsmarknadsstödet till hushållen med över 50 procent.

Stark utveckling för kommuner i norr

De fyra kommuner som hade den bästa utvecklingen av den ekonomiska standarden 2020 var Övertorneå, Bjurholm, Pajala och Storuman som alla hade en ökning på mer än tre procent. Av de totalt 69 kommuner som ingår i de sex nordligaste länen var det endast sju som hade sämre utveckling än hela riket. I närmare en fjärdedel av kommunerna i landet minskade den ekonomiska standarden mellan 2019 och 2020. Kraftigast minskning hade gränskommunerna Strömstad, Eda och Årjäng där den ekonomiska standarden sjönk med mer än två procent.

Kraftig minskning av andelen med låg ekonomisk standard bland de äldre

Andelen med låg ekonomisk standard minskade, från 15,0 till 14,7 procent, vilket historiskt fortfarande är en hög nivå. Minskningen skedde trots en ökning i åldrarna 20–64 år där andelen steg från 13,0 till 13,3 procent. Det var i stället i åldrarna över 65 år som andelen minskade markant, från 15,2 till 13,0 procent. Bland dem över 80 år sjönk andelen från 23,4 till 19,5 procent. Andelen med låg ekonomisk standard i gruppen över 65 år är således lägre än den är i åldersgruppen 20–64 år.

Definitioner och förklaringar

Samtliga resultat avser utveckling i fasta priser, det vill säga med hänsyn tagen till inflation.

SCB har tillsammans med Skatteverket arbetat för att förbättra täckningen av inkomster från de nordiska länderna i inkomststatistiken för personer folkbokförda i Sverige. Från och med år 2011 har SCB kompletterat Inkomst- och taxeringsregistret med pensions- och löneinkomst från Danmark, Finland, Island och Norge. Det innebär att tidigare publicerad statistik för åren 2011–2019 revideras i samband med publiceringen av inkomststatistik för 2020. Kvaliteten i statistiken förbättras främst i vissa kommuner som gränsar till grannländerna. Fördjupad information om detta finns att läsa här

Nordiska inkomster i IoT och inkomststatistiken 2011–2019

Sammanräknad förvärvsinkomst: Summan av alla skattepliktiga inkomster exklusive kapitalinkomster.

Ekonomisk standard: För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.

Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Låg ekonomisk standard: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen.

 

Nästa publiceringstillfälle

2022-03-24. Statistik över inkomströrlighet 2000–2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se