Till innehåll på sidan

Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2000–2018

Varaktigt låg inkomst vanligt bland utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2020-04-23 9.30

Nästan var tionde person i Sverige har en varaktigt låg ekonomisk standard. Det innebär att de har haft en låg ekonomisk standard 2018 och minst två av de tre föregående åren. Andelen av befolkningen som har en varaktigt låg ekonomisk standard har legat på en stabil nivå de senaste åren.

Andelen som har varaktigt låg ekonomisk standard varierar kraftigt mellan olika grupper. Av de personer som är utrikes födda har 20 procent varaktigt låg ekonomisk standard medan andelen bland de personer som är födda i Sverige är 7 procent.

Delar man in de utrikes födda efter födelseländer är skillnaderna också stora. Av de som är födda i Afrika har var tredje varaktigt låg ekonomisk standard och av de som är födda i Asien var fjärde. För personer födda i Europa är andelen cirka 15 procent. Skillnaderna mellan de som är födda i Norden och i övriga Europa är liten.

Det är mindre vanligt med varaktigt låg standard bland de utrikes födda som har bott länge i Sverige än bland dem som har bott i landet en kortare tid. Av de personer som har bott i Sverige i mer än 20 år och är födda i Afrika eller Asien hade 18 procent varaktigt låg inkomst.

Av de utrikes födda barn som bor i Sverige har nästan 40 procent varaktigt låg ekonomisk standard, jämfört med 6 procent av de barn som är födda i Sverige och som har två svenskfödda föräldrar.

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard 2018 efter födelseregion, i procent

Andel personer med varaktigt låg ekonomisk standard 2018 efter födelseregion, i procent

Endast två procent av de som förvärvsarbetar har varaktigt låg ekonomisk standard. Bland de personer som inte förvärvsarbetar, till exempel studerande, arbetslösa och sjuka, har var fjärde person varaktigt låg ekonomisk standard.

De kommuner i Sverige som har den lägsta andelen personer med varaktigt låg ekonomisk standard, cirka 3 procent, är Täby, Danderyd och Vaxholm. I cirka 40 av Sveriges 290 kommuner är andelen med varaktigt låg inkomst större än 14 procent.

Definitioner och förklaringar

Med varaktigt låg ekonomisk standard avses personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga under referensåret samt under minst två av de tre föregående åren. Definitionen som används är densamma som Eurostat tillämpar för beräkning av persistent at risk of poverty.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
701 89 Örebro
E-post
inkomststat@scb.se

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se