Till innehåll på sidan

Andel personer med låg ekonomisk standard efter hushållstyp och ålder 1991-2020

Hushållstyp Andel personer med låg ekonomisk standard (%)                         Antal personer
  1991 Felmarginal (±) 2000 Felmarginal (±) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1991 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Samtliga personer 7,3 0,7 9,3 0,6 13,8 13,7 13,6 14,2 14,6 14,3 14,8 14,4 15,0 14,7 8 457 032 8 682 637 9 250 234 9 312 401 9 389 833 9 472 470 9 566 872 9 671 790 9 817 553 9 949 160 10 063 146 10 175 669
Samtliga personer 20- år 7 0,7 8,5 0,6 12,7 12,5 12,4 13,0 13,5 13,1 13,5 13,1 13,6 13,3 6 340 680 6 529 753 7 124 243 7 191 836 7 264 042 7 330 525 7 399 316 7 465 672 7 558 655 7 641 826 7 719 927 7 803 951
Ensamstående utan barn 13,3 1,9 15,1 1,3 24,6 24,0 23,4 25,7 27,8 27,2 27,9 25,9 26,6 24,7 1 793 872 1 977 910 1 666 140 1 666 105 1 671 530 1 684 442 1 710 563 1 725 150 1 756 292 1 795 872 1 836 622 1 885 598
20-29 år 14,8 2,7 22,1 2,9 34,4 33,7 34,1 34,2 31,8 30,8 30,3 28,7 28,8 29,7 423 043 426 940 280 075 279 070 278 202 279 616 286 372 288 311 295 769 303 241 309 969 318 169
30-49 år 7,1 1,9 9,6 1,9 18,4 18,4 18,7 20,2 20,8 20,7 20,9 20,0 20,2 20,7 427 880 507 505 370 314 365 517 361 764 358 536 359 832 360 643 367 696 379 039 392 463 411 765
50-64 år 4,3 1,8 7,4 1,9 18,1 18,8 19,5 21,6 23,5 23,8 24,0 22,6 23,0 22,8 292 657 376 139 358 878 356 125 355 784 359 400 364 925 367 790 373 428 380 005 386 041 393 721
65-79 år 14,1 4,2 15,2 2,5 22,2 21,4 19,3 22,6 27,0 26,4 28,3 26,2 27,6 23,1 427 076 389 056 377 147 387 336 399 147 410 368 422 281 430 346 439 951 450 089 459 193 470 297
80- år 32,3 8,5 24,5 3,2 34,4 32,1 29,5 34,0 39,8 37,3 39,2 34,8 35,9 30,2 223 217 278 271 279 726 278 057 276 633 276 522 277 153 278 060 279 448 283 498 288 956 291 646
Ensamstående kvinnor utan barn 14,4 2,7 16,9 1,7 26,6 25,7 24,6 27,5 30,6 29,8 31,0 28,5 29,5 26,6 948 099 1 045 915 871 444 871 380 874 036 879 814 890 775 896 788 908 669 925 345 943 235 965 861
20-29 år 15,1 4,4 24,8 4,4 37,5 36,1 35,9 35,9 32,4 31,3 30,3 29,1 29,3 30,2 166 609 200 641 120 131 120 010 120 106 120 583 123 152 124 067 125 961 128 690 131 408 136 153
30-49 år .. .. 7,8 3 18,1 18,4 18,6 20,6 21,5 21,1 21,2 20,3 20,7 20,9 .. 163 695 124 892 124 226 124 151 123 796 124 613 125 311 128 606 133 060 138 484 145 860
50-64 år .. .. 5,8 2,4 15,3 16,1 16,8 19,5 22,0 22,8 23,4 21,6 22,3 22,0 .. 196 023 174 323 172 292 171 032 171 867 173 910 174 875 177 149 180 233 183 361 187 262
65-79 år 14,3 5 17,2 3 23,9 22,8 20,5 24,1 29,1 28,7 31,0 28,4 30,0 24,9 309 770 269 271 238 936 243 444 249 098 254 479 260 412 263 960 268 237 272 553 276 538 281 904
80- år 32,7 9,4 26,3 3,6 37,8 35,3 32,7 37,3 43,8 41,5 44,2 39,4 41,0 34,6 173 213 216 285 213 162 211 408 209 649 209 089 208 688 208 575 208 716 210 809 213 444 214 682
Ensamstående män utan barn 12 2,1 13 1,6 22,4 22,2 22,1 23,7 24,8 24,3 24,6 23,1 23,4 22,7 845 773 931 995 794 696 794 725 797 494 804 628 819 788 828 362 847 623 870 527 893 387 919 737
20-29 år 14,5 3,4 19,7 3,8 32,1 31,9 32,7 33,0 31,3 30,5 30,3 28,4 28,5 29,4 256 433 226 299 159 944 159 060 158 096 159 033 163 220 164 244 169 808 174 551 178 561 182 016
30-49 år 7,6 2,3 10,4 2,4 18,6 18,5 18,8 20,0 20,5 20,5 20,7 19,8 20,0 20,6 294 056 343 810 245 422 241 291 237 613 234 740 235 219 235 332 239 090 245 979 253 979 265 905
50-64 år 7,8 3,5 9,1 3 20,7 21,3 22,0 23,5 24,8 24,7 24,6 23,4 23,7 23,5 127 973 180 115 184 555 183 833 184 752 187 533 191 015 192 915 196 279 199 772 202 680 206 459
65-79 år .. .. 10,7 3,6 19,3 19,0 17,3 20,1 23,6 22,9 24,2 22,8 23,8 20,4 .. 119 785 138 211 143 892 150 049 155 889 161 869 166 386 171 714 177 536 182 655 188 393
80- år .. .. 18 5,2 23,6 22,0 19,4 23,6 27,5 24,7 24,5 21,2 21,5 17,9 .. 61 986 66 564 66 649 66 984 67 433 68 465 69 485 70 732 72 689 75 512 76 964
Ensamstående med barn 0-19 år [1] 11,3 3,3 15,6 3,1 33,7 33,4 34,2 34,7 34,7 33,7 34,3 33,8 34,2 33,1 224 752 279 581 239 904 239 373 239 486 240 436 242 675 245 237 250 544 256 846 263 678 270 511
1 barn 10,2 4 13 3,8 27,7 27,3 27,7 28,1 27,9 26,7 27,0 26,5 26,8 26,0 141 427 152 576 143 928 143 623 142 279 141 035 140 400 140 218 141 638 143 614 146 115 149 076
2 barn .. .. 14,5 5,4 36,3 36,1 36,9 37,0 37,0 36,0 36,7 36,0 36,1 34,6 .. 86 722 72 786 72 497 73 069 74 113 75 713 77 616 80 234 83 258 86 428 89 421
3+ barn .. .. 28 9,6 62,8 62,8 64,4 64,8 64,0 62,6 63,5 62,6 63,4 62,0 .. 40 282 23 190 23 253 24 138 25 288 26 562 27 403 28 672 29 974 31 135 32 014
Ensamstående kvinnor med barn 0-19 år [1] 12,5 3,8 17,3 3,6 38,2 37,7 38,6 39,1 39,2 38,0 38,8 38,4 38,8 37,5 185 369 225 829 177 975 177 015 176 561 177 142 178 411 179 596 182 625 185 882 189 515 193 503
1 barn 11,4 4,6 14,2 4,5 31,4 30,9 31,4 31,6 31,6 30,3 30,5 30,2 30,5 29,4 113 822 117 169 102 248 101 814 100 708 99 781 99 210 98 710 99 514 100 334 101 608 103 511
2 barn .. .. 16,1 6,1 40,5 40,1 41,0 41,4 41,4 40,1 41,3 40,5 40,9 39,2 .. 73 423 56 290 55 710 55 742 56 331 57 213 58 241 59 536 61 246 62 886 64 429
3+ barn .. .. .. .. 66,6 66,6 68,2 68,7 67,8 66,2 67,3 66,6 67,4 65,9 .. .. 19 437 19 491 20 111 21 030 21 988 22 645 23 575 24 302 25 021 25 563
Ensamstående män med barn 0-19 år [1] .. .. .. .. 20,8 21,2 21,9 22,3 22,1 21,8 22,2 21,8 22,2 22,1 .. .. 61 929 62 358 62 925 63 294 64 264 65 641 67 919 70 964 74 163 77 008
1 barn .. .. .. .. 18,4 18,5 18,9 19,5 18,8 18,3 18,5 17,9 18,3 18,2 .. .. 41 680 41 809 41 571 41 254 41 190 41 508 42 124 43 280 44 507 45 565
2 barn .. .. .. .. 22,1 22,7 23,8 23,2 23,4 23,6 23,7 23,3 23,3 22,9 .. .. 16 496 16 787 17 327 17 782 18 500 19 375 20 698 22 012 23 542 24 992
3+ barn .. .. .. .. 42,6 43,2 45,7 45,3 45,6 45,5 45,6 45,6 46,7 46,7 .. .. 3 753 3 762 4 027 4 258 4 574 4 758 5 097 5 672 6 114 6 451
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,3 12,0 11,9 12,1 11,0 10,5 10,8 11,1 12,0 13,3 .. .. 115 851 123 799 131 505 138 431 140 751 142 259 142 202 140 003 137 082 134 539
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,5 12,2 11,9 12,1 11,1 10,5 11,0 11,3 12,2 13,4 .. .. 61 052 65 304 69 443 73 190 74 323 75 131 74 838 74 128 72 751 71 237
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 12,0 11,8 11,8 12,1 10,9 10,5 10,6 10,8 11,8 13,2 .. .. 54 799 58 495 62 062 65 241 66 428 67 128 67 364 65 875 64 331 63 302
Sammanboende utan barn 3,2 0,8 3,2 0,5 4,7 4,5 4,4 4,7 4,8 4,6 4,6 4,4 4,6 4,3 2 019 726 2 006 018 2 078 721 2 089 030 2 106 921 2 132 558 2 155 257 2 174 257 2 193 620 2 217 340 2 240 555 2 266 797
20-29 år .. .. 3 1,5 8,8 8,5 8,3 7,9 6,3 5,6 5,4 5,2 5,3 5,8 .. 203 720 218 675 223 402 229 524 237 860 243 469 245 319 247 191 248 507 247 537 246 800
30-49 år 1,8 0,9 3,8 1,6 5,4 5,3 5,3 5,2 4,8 4,7 4,7 4,5 4,6 4,7 314 442 239 384 244 797 244 391 244 852 246 289 247 631 248 193 249 963 255 082 261 656 271 137
50-64 år 2,6 0,8 2,6 0,7 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 726 444 821 771 692 877 671 247 654 484 643 933 639 940 639 675 639 700 641 725 644 207 648 743
65-79 år 3,9 1,6 3,3 0,9 3,8 3,6 3,4 3,9 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5 4,0 646 924 609 569 758 437 784 397 810 809 834 138 850 744 862 619 872 745 881 001 886 679 892 834
80- år .. .. 6,1 2,1 7,8 7,1 6,6 8,2 10,4 8,8 8,6 7,7 7,6 5,8 .. 131 574 163 935 165 593 167 252 170 338 173 473 178 451 184 021 191 025 200 476 207 283
Sammanboende med barn 0-19 år [1] 5 0,7 6,6 0,8 9,1 9,1 9,3 9,4 9,4 9,2 9,5 9,6 9,9 10,0 1 891 955 1 830 998 1 816 680 1 803 647 1 793 617 1 790 028 1 797 108 1 811 045 1 829 070 1 851 915 1 872 009 1 896 010
1 barn 3,1 0,9 4,9 1,1 7,5 7,4 7,4 7,3 7,0 6,6 6,6 6,5 6,7 6,8 713 569 689 980 701 803 697 085 688 985 677 791 672 079 669 133 668 525 671 657 673 042 680 053
2 barn 4,3 1,1 6,1 1,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,4 7,1 7,2 7,1 7,4 7,4 794 657 788 647 817 366 812 088 809 943 813 445 819 953 828 816 837 302 847 950 859 770 871 212
3+ barn 10,2 2,3 11,3 2,4 18,1 18,4 18,9 19,6 20,3 20,5 21,6 21,9 22,8 23,1 383 729 352 371 297 511 294 474 294 689 298 792 305 076 313 096 323 243 332 308 339 197 344 745
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år [2] .. .. .. .. 3,3 3,3 3,2 3,2 2,9 2,7 2,8 2,8 3,1 3,6 .. .. 352 968 375 805 396 038 407 371 408 238 398 877 385 560 370 531 355 177 338 901
Övriga hushåll utan barn 10 4,6 9,1 3,1 12,5 12,5 12,4 12,4 11,8 11,6 11,9 12,0 12,7 13,6 155 383 138 238 546 274 569 211 585 643 595 106 598 383 611 600 624 424 626 445 631 483 635 243
2 personer .. .. 15,5 5,7 16,2 16,3 16,5 17,0 16,5 16,3 16,7 16,6 17,2 18,3 .. 64 917 217 092 222 820 226 716 228 654 230 646 235 264 239 528 241 080 243 878 247 468
3 personer .. .. .. .. 9,5 9,5 9,5 9,6 9,2 8,8 9,0 9,2 9,8 10,4 .. .. 225 679 234 786 240 024 244 160 244 861 250 542 255 556 256 477 258 439 258 102
4 personer .. .. .. .. 11,4 11,0 10,6 9,5 8,6 8,5 8,9 9,3 10,1 11,2 .. .. 103 503 111 605 118 903 122 292 122 876 125 794 129 340 128 888 129 166 129 673
Övriga hushåll med barn 0-19 år [3] .. .. .. .. 19,1 19,8 19,8 19,4 18,6 18,0 18,6 18,6 19,6 20,2 .. .. 307 705 324 866 339 302 342 153 346 341 357 247 376 943 382 874 383 321 376 352
1 barn .. .. .. .. 15,9 15,9 16,2 15,7 14,7 14,1 14,4 14,5 15,2 15,9 .. .. 132 815 139 567 144 686 144 039 144 144 146 098 152 766 152 992 151 972 148 029
2 barn .. .. .. .. 16,4 17,0 17,2 16,7 16,0 15,3 15,7 15,4 16,8 17,0 .. .. 100 834 105 910 111 491 113 777 115 792 119 826 125 762 127 903 128 600 127 911
3+ barn .. .. .. .. 28,7 30,3 29,5 29,5 28,5 27,6 28,7 28,9 29,8 30,6 .. .. 74 056 79 389 83 125 84 337 86 405 91 323 98 415 101 979 102 749 100 412
Samtliga personer 0-19 år 8,4 1,2 11,6 1,2 17,4 17,5 17,9 18,3 18,4 18,2 18,9 19,0 19,5 19,3 2 116 351 2 152 884 2 125 991 2 120 565 2 125 791 2 141 945 2 167 556 2 206 118 2 258 898 2 307 334 2 343 219 2 371 718
Barn till ensamstående 12,4 4 18,7 4 40,1 39,9 40,9 41,5 41,5 40,8 41,5 40,9 41,1 39,7 316 422 443 447 333 058 332 359 335 386 340 678 347 284 353 761 364 293 376 550 388 602 399 786
Barn till ensamstående kvinnor 13,9 4,6 20,6 4,5 44,8 44,5 45,6 46,4 46,4 45,4 46,4 45,9 46,3 44,7 270 432 376 224 264 264 262 975 264 187 267 898 272 117 275 416 281 539 288 142 294 954 301 601
Barn till ensamstående män .. .. .. .. 22,3 22,4 23,5 23,6 23,9 24,5 24,8 24,5 24,8 24,3 .. .. 68 794 69 384 71 199 72 780 75 167 78 345 82 754 88 408 93 648 98 185
Barn till sammanboende 6,6 1,1 8 1,1 11,2 11,2 11,5 11,9 12,1 12,0 12,5 12,7 13,2 13,2 1 750 430 1 664 668 1 586 430 1 573 993 1 569 241 1 577 842 1 594 038 1 616 824 1 643 812 1 672 994 1 698 413 1 722 217
Barn i övriga hushåll .. .. .. .. 24,5 25,3 25,0 25,0 24,2 23,7 24,6 24,5 25,5 25,7 .. .. 187 314 196 421 204 436 207 278 210 751 219 961 234 104 239 296 239 155 233 252
Ej boende med förälder .. .. 80,2 7,5 68,4 69,6 69,7 69,2 67,3 67,0 68,5 69,6 67,3 67,5 .. 41 610 19 189 17 792 16 728 16 147 15 483 15 572 16 689 18 494 17 049 16 463

1) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst ett barn 0-19 år samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.

2) Individer i hushåll bestående av referenspersonen, hans/hennes ev. sammanboende, minst en person 20-29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet.

3) Med barn avses personer 0-19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.

Kommentarer

* En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet.

* Barn är personer 0-19 år, under förutsättning att personen själv saknar barn i samma hushåll, ej ingått äktenskap, registrerat partnerskap eller är sammanboende, i vilka fall personen räknas som vuxen. Personer som är 18 eller 19 år och som inte bor med föräldrar eller annan vuxen person räknas som vuxna.

* Med låg ekonomisk standard avses personer som lever i ett hushåll som har en ekonomisk standard som är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. Medianvärdet för samtliga personer för resp. år återfinns i tabellen Indikatorer inkomstfördelning.

* Antal personer avser folkbokförda personer den 31/12 aktuellt undersökningsår och utgör basen i beräkningarna av andel personer med en disponibel inkomst per k.e under 60 procent av medianen.

* Uppgifterna i tabellen är baserade på undersökningarna Hushållens ekonomi (HEK) respektive Inkomster och skatter (IoS). Uppgifter baserade på HEK finns för åren 1975-2013 och uppgifter baserade på IoS från och med år 2011. 

* Statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter redovisas inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011-2019.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?