Till innehåll på sidan

Beskrivning av Vattenbruksundersökningen

Vattenbruk – akvakultur – omfattar odling av alla slags djur och växter i vatten.

I Sverige har extensiva former av fiskodling förekommit i hundratals år (till exempel dammodlingar av karp och ruda). I dagens svenska vattenbruk bedrivs intensiv odling av matfisk och skaldjur för konsumtionsändamål, samt sättfiskodling för utsättning i syfte att förstärka naturliga eller introducerade bestånd. En del av sättfiskodlingen avser även produktion för leverans till matfiskodlarna. Härutöver förekommer odling av lax- och havsöringsungar för utsättning i syfte att kompensera bortfallet av naturliga reproduktionsområden i samband med den omfattande vattenkraftsutbyggnaden.

Undersökningspopulationen utgörs av samtliga odlingar, som av Jordbruksverket eller länsstyrelserna beviljats tillstånd att bedriva odling av fisk, kräftor, musslor med mera. Viktiga variabler i undersökningen är odlingens produktionsinriktning, produktion i kilo, försäljningsvärde i kronor, anläggningstyp samt sysselsättningen på odlingen.

Statistiken används av en rad olika myndigheter, företag och organisationer samt vid internationell rapportering. Vattenbruksstatistiken tillgodoser både ett stort allmäninformativt behov och ett stort instrumentellt behov.

Resultat från denna undersökning publiceras årligen.