Till innehåll på sidan

Integration – utrikes födda i pensionsåldern

Omslag

Sverige har sedan andra världskrigets slut varit ett invandringsland och den utrikes födda befolkningen har därefter ökat stadigt i antal. De vanligaste åldrarna att invandra är i åldrarna runt 30 år och antalet utrikes födda i åldrarna 65 år och äldre har därför länge utgjort en liten del både av antalet utrikes födda totalt sett och av antalet 65 år och äldre. Sedan 1990 har antalet äldre utrikes födda fördubblats och gruppen passerade 200 000 i antal under 2010. Fram till år 2030 förväntas antalet öka till 400 000 personer. Allt eftersom antalet utrikes födda i åldrarna 65 år och äldre växer ökar behovet att studera denna grupp närmare.

Syftet med denna rapport är att beskriva levnadsvillkoren för den utrikes födda befolkningen 65 år och äldre i jämförelse med inrikes födda i samma ålder. I rapporten studeras inkomster, förvärvsarbetande, familj, sociala relationer, boende, hälsa och fritid. Uppgifterna har hämtats från SCB:s totalräknade register, från urvalsundersökningen Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) och från Socialstyrelsens register över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-be57br1201_pdf
ISBN:
978-91-618-1578-4
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-12-12
Förfrågningar:

Inger Huggare

010-479 48 64

inger.huggare@scb.se

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se