Till innehåll på sidan

Saknar mindre kontantmarginal 2018-2019

Män och kvinnor efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Var femte person saknar kontantmarginal för oförutsedda utgifter. Det är vanligare att yngre saknar kontantmarginal. I åldersgruppen 25–34 år saknar ungefär tre av tio kontantmarginal jämfört med ungefär en av åtta i åldersgruppen 65–74 år.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?