Till innehåll på sidan

Antingen tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa under de senaste 12 månaderna 2018-2019

Kvinnor och män efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

75 procent av kvinnorna och 78 procent av männen 16 år och äldre hade antingen tillgång till fritidshus eller gjort en semesterresa under de senaste 12 månaderna 2018–2019. Bland kvinnor i den lägsta inkomstgruppen var denna andel 50 procent och bland männen 53 procent. Andelarna är successivt högre ju högre inkomstskikt man tillhör. Och i den femtedel av befolkningen som har de högsta disponibla inkomsterna per konsumtionsenhet, kvintil 5, var andelen bland kvinnorna 92 procent, och bland männen 93 procent.

Disponibel inkomst i kvintiler

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på kvintiler, där kvintil 1 avser den femtedel av befolkningen som har lägst inkomst och kvintil 5 den femtedel som har högst. Med disponibel inkomst avses summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.

För att göra jämförelser av disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. I Undersökningarna av levnadsförhållanden används den så kallade modifierade OECD-skalan som bland annat används av Eurostat för europeisk statistik, till exempel EU-SILC som i Sverige utgör en del av Undersökningarna av levnadsförhållanden. Enligt den modifierade OECD-skalan har individer i hushållet följande vikt:

Ensamboende 1,00
Ytterligare person 14- år 0,50
Barn 0–13 år 0,30

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?