Till innehåll på sidan

Har ingen nära vän 2016–2017

Kvinnor och män efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

13 procent av befolkningen 16 år och äldre har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst. 10 procent av kvinnorna och 17 procent av männen. I åldrarna mellan 16 och 44 år är det förhållandevis ovanligt att inte ha någon nära vän. Andelen bland männen i dessa yngre åldersgrupper ligger mellan 8 och 13 procent, medan motsvarande andel bland kvinnor ligger mellan 5 och 9 procent. 

För män syns att andelen som inte har någon nära vän sedan ökar med stigande ålder redan före ålderspensionen, medan kvinnor fortsätter att ha en nära vän längre upp i åldrarna. Bland män 80 år och äldre är det ungefär var tredje som inte har någon nära vän, medan det bland de äldsta kvinnorna är ungefär var fjärde. Den procentskillnad som syns mellan de äldsta männen och de äldsta kvinnorna är inte statistiskt säkerställd.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?