Till innehåll på sidan

Sociala relationer, kontakter och umgänge 2016–2017 och 2012–2013

De frågor om sociala relationer som ställs i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) omfattar bland annat hur ofta man träffar och är tillsammans med föräldrar, egna barn och syskon som man inte bor tillsammans med, samt hur ofta man träffar och är tillsammans med andra släktingar, vänner och bekanta.

Här ställs också frågor om hur ofta man har kontakt med anhöriga och vänner över telefon, mejl och via sociala nätverk på internet. Statistik över dessa kontakter för män och kvinnor i olika befolkningsgrupper presenteras i tabeller och diagram i nedanstående länkar.

Var tredje person har ett tätt mångsidigt umgänge

Som ett sammanfattande mått på det sociala umgänget har ett umgängesindex konstruerats som kombinerar umgängesmönster och umgängesfrekvens med dels nära anhöriga (föräldrar, barn, syskon) som man inte bor tillsammans med och dels övriga släktingar, vänner och bekanta i nio kategorier som kan utläsas ur kombinationstablån nedan. I tablån redovisas också den procentuella fördelningen över de nio kategorierna för personer 16 år och äldre 2016–2017.

Umgängesfrekvens med nära anhöriga och andra släktingar, vänner och bekanta 2016–2017. Personer 16 år och äldre. Procent

  Umgänge med andra släktingar, vänner och bekanta
Umgänge med föräldrar, barn eller syskon som man inte bor tillsammans med  Ofta Mindre ofta Sällan Totalt
 Ofta 30 13 4 47
 Mindre ofta 15 7 3 25
 Sällan 19 6 4 28
 Totalt 63 26 11 100

30 procent umgås ofta, dvs. minst någon gång i veckan, med såväl nära anhöriga som med andra släktingar, vänner och bekanta, medan endast 4 procent umgås sällan, dvs. högst någon gång i kvartalet, med både nära anhöriga och med vänner. 7 procent umgås mindre ofta, dvs. någon eller några gånger i månaden med både nära anhöriga och med vänner.

Ungdomar umgås oftast med vänner

I nedanstående diagram presenteras enbart det täta umgänget, dvs. män och kvinnor i några utvalda åldersgrupper som varje vecka umgås med antingen nära anhöriga eller vänner, eller ofta med båda dessa kategorier. Som framgår av diagrammet består ungdomarnas umgänge företrädesvis av vänner (de gröna fälten i diagrammet), medan kvinnor och äldre personers tätare umgänge företrädesvis utgörs av nära anhöriga och till mindre del av vänner, vilket illustreras av de blå fälten i diagrammet.

Umgänge minst varje vecka med nära anhöriga (som man inte bor tillsammans med) eller med andra släktingar, vänner och bekanta. Män och kvinnor i olika åldersgrupper 2016-2017. Procent

diagram

Under rubriken Källdata i nedanstående länkar presenteras fler kommenterade diagram och tabeller över sociala relationer för män och kvinnor i olika befolkningsgrupper för undersökningsåren 2012–2013 och 2016–2017.

Felmarginal

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Läs mer

Fyra procent är socialt isolerade

Källdata

1. Köns- och åldersstruktur

Tabell 1a och b. Personer 16 år och äldre i olika grupper efter kön och åldersklass 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

2. Föräldrar i livet

Tabell 2a och b. Föräldrar eller förälder i livet respektive ej i livet. Personer 16 år–74 år som ej bor tillsammans med någon förälder 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

3. Boende och umgänge med anhöriga

Tabell 3a och b. Boende och umgänge med anhöriga: föräldrar, barn eller syskon utanför det egna hushållet. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

4. Föräldraförhållande och umgänge med föräldrar

Tabell 4.1.a och b. Föräldraförhållande och umgänge med föräldrar. Personer 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

Tabell 4.2.a och b. Umgänge och kontakt med föräldrar som man inte bor tillsammans med. Personer 16–74 år med minst en förälder i livet och som man ej bor tillsammans med 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

5. Barnförhållande och umgänge med egna barn

Tabell 5.1.a och b. Barnförhållande och umgänge med egna barn utanför hushållet. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

Tabell 5.2.a. Umgängesfrekvens och kontakt med egna barn utanför hushållet. Samtliga 16 år och äldre som har barn man inte bor tillsammans med 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

6. Syskonförhållande och umgänge med syskon

Tabell 6.1.a och b. Syskonförhållande och umgänge med syskon. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

Tabell 6.2.a och b. Umgängesfrekvens med syskon. Samtliga 16 år och äldre som har syskon man inte bor tillsammans med 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

7. Umgänge med vänner

Tabell 7.a och b. Umgängesfrekvens med andra släktingar, vänner, bekanta eller kompisar. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

8. Umgänge med någon kategori: Föräldrar, barn, syskon, vänner, släktingar eller andra bekanta

Tabell 8.a och b. Kategorier av umgänge med nära anhöriga (föräldrar, barn, syskon) och andra släktningar, vänner och bekanta. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013 (xlsx)

9. Social isolering och ingen nära vän samt upplevd ensamhet (Ensamhet endast 2012–2013)

Tabell 9.1–9.3, a och b. Har ingen– respektive har någon nära vän och socialt isolerade. Samtliga 16 år och äldre 2016–2017 och 2012–2013. Senaste kontakten med en nära vän 2012–2013. Upplevd ensamhet 2012–2013. (xlsx)

Definitioner och förklaringar

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-06-19

Har du frågor om statistiken?