Till innehåll på sidan

Andel anställda 16-74 år som har en tidsbegränsad anställning 2018-2019

Kvinnor och män efter inrikes/utrikes född och vistelsetid. Procent och felmarginal

diagram

Kommentarer

13 procent av de anställda har en tidsbegränsad anställning. Det kan till exempel vara ett vikariat, en timanställning eller en provanställning. Det är vanligare att utrikes födda har en tidsbegränsad anställning, det gäller framför allt de som har varit i Sverige en kortare tid. Hela 43 procent av de utrikes födda som har varit i Sverige kortare tid än tio år har en tidsbegränsad anställning. Det kan jämföras med 16 procent bland utrikes födda som har varit i Sverige i minst tio år, och 10 procent bland inrikes födda.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?