Till innehåll på sidan

Utsatt för hot eller våld på allmän plats respektive avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld 2016-2017

Kvinnor och män efter urbaniseringsgrad. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Att utsättas för hot eller våld på någon allmän plats, som till exempel gator och torg, allmänna kommunikationer eller på något nöjesställe, är vanligare i storstäder än i glesbefolkade områden. 4 procent av dem som bor i storstäder har någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatta för hot eller våld på allmän plats, jämfört med 2 procent av dem som bor i glesbefolkade områden. Andelen utsatta är dubbelt så hög bland män än kvinnor, 4 jämfört med 2 procent. 

Att avstå från att gå ut för att man är orolig för hot eller våld är även det vanligare i storstäder än i glesbefolkade områden. 16 procent av dem som bor i storstäder har någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att utsättas för hot eller våld, jämfört med 13 procent av dem som bor i glesbefolkade områden. Andelen som har avstått från att gå ut är tre gånger högre bland kvinnor än män, 24 jämfört med 6 procent. 

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?