Till innehåll på sidan

Beställa statistik från Undersökningarna av levnadsförhållanden

Resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) publiceras årligen och finns tillgängliga utan kostnad i statistiska databasen. Utöver detta finns det också möjlighet att beställa specialtabeller som vi kan ta fram mot en kostnad.

Statistiska databasen

Beställningar av tabeller görs via ulfsilc@scb.se

När du ska beställa behöver SCB information om:

  • vilka frågor och svarsalternativ du efterfrågar. Du kan med fördel utgå från sammanställningen över undersökningens indikatorer när du gör din beställning.
  • vilka redovisningsgrupper (pdf) du vill ha uppgifter för, t.ex. kön, åldersindelning eller utbildningsnivå.
  • vilka årtal du vill ha uppgifter för.
  • när du senast behöver uppgifterna. 

Sammanställningen över undersökningens indikatorer (pdf) 

Redovisningsgrupper (pdf)

Om beställningen är möjlig att genomföra får du ett kostnadsförslag. Det är först när du har accepterat priset som vi tar fram dina tabeller.

Omläggning av undersökningen 2006–2008

Under åren 2006–2008 gjordes stora förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden: dels ändrades datainsamlingsmetoden från i huvudsak besöksintervju till i huvudsak telefonintervju, dels integrerades den med den europeiska undersökningen Statistics on Income and Living Conditions (SILC). Dessa förändringar innebar tidsseriebrott för vissa indikatorer, medan andra indikatorer bedöms hålla för jämförelser över tid. Mer information finns i den här rapporten:

Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006-2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorern” (pdf).

Beställa mikrodata

Uppgifterna i ULF är skyddade av sekretess. I vissa fall kan forskningsprojekt efter sekretessprövning få tillgång till mikrodata i pseudonymiserad form. För mer information, se:

Beställa mikrodata

För mer information kan du kontakta oss via E-post:

ulfsilc@scb.se