Till innehåll på sidan

Nya kalibrerade vikter i svenska SILC

SCB har utvecklat metoderna i den svenska delen av den EU-gemensamma undersökningen ”Statistics on Income and Living Conditions”, EU-SILC. Det innebär att vissa skattningar har förändrats jämfört med tidigare publicerad statistik från undersökningen. Som användare är det viktigt att tänka på att man använder de skattningar som nu är publicerade.

SCB arbetar kontinuerligt med att utveckla statistiken. I och med att bortfallet i våra under­sök­ningar ökar blir det allt viktigare att med statistiska metoder kompensera för den så kallade bort­falls­bias som uppstår. SCB har därför tagit fram och implementerat nya vikter för Sveriges data i undersökningen ”Statistics on Income and Living Conditions”, SILC. Under­sök­ningen är i Sverige sedan 2008 en del av Under­sök­ningarna av levnads­förhållanden (ULF/SILC). SCB ersätter därför tidigare publicerade skattningar med skattningar baserade på de nya och förbättrade vikterna avseende åren 2008 till och med 2016.

De nya kalibrerade vikterna tar på ett bättre sätt hänsyn till att olika grupper i samhället är olika benägna att svara på våra under­sökningar. Det innebär att kvaliteten i statistiken blir bättre, men också att nivån på enskilda skattningar kan förändras.

Vikterna använder hjälpinformation från Registret över total­befolkningen (RTB), Inkomst- och taxerings­registret (IoT) samt Utbild­nings­registret. Man utnyttjar 10 hjälp­variabler i kombination med ett antal kategorier för respektive variabel.

Valet av variabler bygger på erfarenheter från andra urvals­under­sök­ningar som till exempel Under­sök­ningarna av levnads­förhållanden där det visat sig att ålder, kön, civil­stånd, utbild­nings­nivå, region, född i Sverige respektive utomlands bidrar till att förklara svars­benägen­heten i olika grupper. Till dessa valdes också några inkomst­relaterade variabler med syftet att uppnå en bättre sam­stämmighet med den total­räknade register­baserade inkomst­fördel­nings­statistiken som SCB publicerar årligen.

Variablerna har utvärderats med hjälp av en statistisk förklarings­modell och finns beskrivna mer i detalj i dokumentet Statistikens Framtagning (SCBDOK) avseende Under­sök­ningarna av levnads­för­hållanden ULF/SILC):

Statistikens framtagning, 2016 (SCBDOK) (pdf)

Vad ska jag som användare av statistiken tänka på?

Eftersom de nya vikterna på ett bättre sätt kompenserar för att bortfallet inte är jämt fördelat i befolk­ningen bör man använda de nya skattningar som nu finns publicerade både hos SCB och Eurostat.

Hur mycket skiljer sig de nya skattningarna från tidigare skattningar?

Det går inte att lämna ett svar för alla indikatorer i under­sökningen, eftersom det beror på hur mycket indikatorn påverkas av bort­fallet och den bakgrunds­information vi använder i vikterna. Generellt kan man ändå säga att indikatorer kopplade till inkomst­fördelning får något högre skatt­ningar eftersom inkomst­sprid­ningen ökar något i och med de nya vikterna. Här är några exempel:

 Nya
vikter
Fel-
marg.
Tidigare
vikter
Fel-
marg.
Risk för fattigdom eller social utestängning
18,6 ±0,9 16 ±0,7
Risk för fattigdom
16,3 ±0,9 14,5 ±0,7
Gini-koefficient
0,267 ±0,007 0,252 ±0,004

Jämförelse Gini-koefficient med äldre respektive nya kalibrerade vikter Sverige 2008–2016

Diagram

Källa: SCB Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC

Hur jämförbar är statistiken från annan statistik om inkomster?

Den svenska officiella statistiken om inkomster tas också fram av SCB och är baserad på register. De nya vikterna innebär att EU-SILC:s uppgifter om inkomster för Sverige är mer i linje med den register­baserade statistiken. De skillnader som nu finns kvar beror på skillnader i metoder och koncept mellan de två källorna.