Till innehåll på sidan

Formellt skyddad natur, sammanfattning

 Totalt Land och inlandsvattenHav
Instrument för skyddAreal i hektarAndelAreal i hektarAndelAreal i hektarAndel
Miljöbalken, permanent formellt skydd
           
Nationalparker
743 501 1,4% 697 561 1,6% 45 940 0,6%
Naturreservat
5 010 404 9,5% 4 315 194 9,6% 695 210 8,5%
Naturvårdsområden
149 606 0,3% 123 268 0,3% 26 339 0,3%
Biotopskyddsområden i skog
31 227 0,1% 31 224 0,1% 3 0,0%
Övrigt biotopskyddsområde
346 0,0% 300 0,0% 46 0,0%
Nationalstadsparken
2 614 0,0% 1 820 0,0% 794 0,0%
Natura 2000
7 799 105 12,4% 5 793 268 12,9% 2 005 837 9,1%
Totalt enligt miljöbalken, utan överlapp
8 821 661 14,3% 6 522 173 14,6% 2 299 488 12,7%
 
           
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd
           
Naturvårdsavtal, med överlapp
172 037 0,3% 172 016 0,4% 21 0,0%
 
           
Inomstatliga överenskommelser
           
Fortifikationsverket, med överlapp
32 297 0,1% 32 241 0,1% 56 0,0%
Alla instrument för skydd, utan överlapp
9 002 917 14,6% 6 703 355 15,0% 2 299 562 12,8%

Kommentarer

Andel skyddad areal har beräknats med hjälp av Sveriges hela areal, så som det redovisas i SCB:s officiella statistik över land- och vattenarealer, se www.scb.se/mi0802, referenstidpunkt 2021-01-01.

Förändringar i arealer jämfört med tidigare år beror till en mindre del på metodändring vid SCB:s beräkning.

Inom naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk. Uppgifterna avser områden som var gällande (hade vunnit laga kraft) 2020-12-31.

Andelar och arealer kan inte summeras eftersom överlapp mellan skyddstyper förekommer. Statistik rensad från överlappande ytor är markerad med texten ”utan överlapp”.

Natura 2000 inom Sveriges ekonomiska zon ingår i redovisning av totalareal och havsvatten i hektar. Arealer inom ekonomisk zon ingår inte i redovisning av andelar, eftersom det endast omfattar arealer inom Sveriges territorium. Natura 2000 inom ekonomisk zon omfattar 1,3 miljoner hektar.

Naturvårdsavtal inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal och ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 143 stycken, omfattande 2 355 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.

Antal områden inomstatliga överenskommelser med Fortifikationsverket: uppgiften hämtad från Överenskommelse om skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, 5. Naturskogar Nv Dnr 310-167-10 No.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-27

Har du frågor om statistiken?

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se