Till innehåll på sidan

Småorter 2010:

Nästan 3 000 småorter år 2010

Statistiknyhet från SCB 2012-10-02 9.30

Antalet småorter uppgick år 2010 till 2 920 stycken. Det är en ökning med 43 orter sedan 2005. Flest småorter fanns det i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. En småort har 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen.

År 2010 bodde drygt 281 000 personer i en småort. Det är en ökning med 1 800 sedan 2005. I genomsnitt bor det nästan 100 personer per småort. Nästan 19 procent av småorterna har endast 50-59 invånare.

Andel småorter per storleksklass

Diagram

De småorter som har fler än 199 invånare består till 50 procent eller mer av fritidshus. Egentligen ska en ort med minst 200 invånare klassas som tätort, enligt SCB:s definition, men eftersom tätorter inte kan ha mer än 50 procent fritidshus, blir de småorter istället.

Flest nya småorter i Västra Götalands län

Oftast bildas nya småorter av områden där befolkningen har blivit fler än 50 personer. Det är antingen äldre bebyggelsegrupper vars befolkning har ökat eller helt nya bostadsområden som inte ligger i direkt anslutning till tätort eller annan större småort. Men nya småorter tillkommer också när tätorter eller delar av tätorter av olika skäl klassas om till småorter. Det kan bero på att befolkningen har minskat till färre än 200 eller att områdets andel av fritidshus överstiger 50 procent.

Mellan 2005 och 2010 tillkom 284 nya småorter, varav de flesta i Västra Götalands län. Av de nya småorterna hade 34 stycken varit tätorter eller delar av tätorter år 2005.

Samtidigt upphörde 241 orter som småorter. Av dessa uppgick 78 stycken i tätorter, antingen som egna tätorter eller som delar av befintliga. Då de blev egna tätorter hade deras befolkning vuxit sig större än 199 personer. 162 småorter upphörde pga minskad befolkning, då en småort inte kan ha färre än 50 invånare. En småort hade växt ihop med en annan småort.

Hög andel fritidshus i småorter

År 2010 hade 34 procent av småorterna en hög andel fritidshus. Ortens fastighetsbestånd bestod då till minst 30 procent av fritidshus. I Stockholms och Kalmar län hade mer än hälften av småorterna en hög andel fritidshus.

12 procent av småorterna överlappar de fritidshusområden som SCB också tar fram. Ett fritidshusområde har minst 50 fritidshus och avståndet mellan husen är max 150 meter.

Befolkningen utanför småort och tätort minskar

År 2010 bodde nästan 1 119 000 personer, eller 12 procent av Sveriges befolkning, utanför småort och tätort. Det är en minskning med nära 17 000 personer sedan 2005. Endast i Stockholms, Jönköpings och Hallands län hade befolkningen utanför småort och tätort ökat sedan 2005. I Stockholms län fanns dock endast 2,7 procent av den totala befolkningen utanför småort och tätort.

I 15 kommuner bor mindre än 1 procent av befolkningen utanför småort och tätort. De finns alla inom de tre storstadsområdena. Två kommuner saknar helt befolkning utanför tätort eller småort. Det är Stockholmskommunerna Sundbyberg och Solna.

Som mest bor drygt 50 procent av kommunens befolkning utanför tätort eller småort. De kommuner som har de största andelarna är Orust i Västra Götalands län och Lekeberg i Örebro län. Kartan visar att flera kommuner i Norrlands inland samt i Värmlands län har en hög andel boende utanför småort och tätort.

Befolkning utanför tätort och småort 2010, procent av kommunens totalbefolkning

Karta

Definitioner och förklaringar

Med småort avses sammanhängande bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. En tätort har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent fritidshus. Vart femte år tar SCB fram ny statistik för tätorter och småorter.

SCB skapade gränser för småorter första gången år 1990, i syfte att urskilja områden utanför tätort, som dittills redovisats som en restpost kommunvis. År 2000 gjordes även fritidshusområden och arbetsplatsområden utanför tätort. En småort kan inte överlappa en tätort, men däremot ett fritidshusområde eller arbetsplatsområde utanför tätort.

Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Johan Stålnacke

Telefon
010-479 47 05
E-post
johan.stalnacke@scb.se