Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2022

Oförändrade växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-09-01 8.00

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin var nästan oförändrade första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. På branschnivå minskade utsläppen inom tillverkningsindustrin och energibranschen, men ökade i transportsektorn.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Första kvartalet 2022 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 11,92 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Samma kvartal 2021 var totalt växthusgasutsläpp nästan detsamma på 11,99 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sveriges BNP ökade under samma period med 3,5 procent.

Växthusgasintensiteten, det vill säga växthusgasutsläppen räknat per producerad krona i ekonomin, minskade därmed under första kvartalet 2022 med 3,9 procent.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP i marknadspris och fasta priser referensår 2021, 2008k1-2022k1, Index 2008k1=100

diagram

Källa: SCB

Utsläppsminskningar från tillverkningsindustrin och energibranschen

Utsläppen av växthusgaser minskar i flera branscher första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021.

I tillverkningsindustrin minskade utsläppen totalt med 2,7 procent, vilket motsvarar en minskning på 92 tusen ton koldioxidekvivalenter. Den ekonomiska uppgången inom tillverkningsindustrin, mätt som förädlingsvärdet, var 0,9 procent. Energibranschen minskade sina utsläpp med 50 tusen ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar en minskning med 2,4 procent. Förädlingsvärdet i energibranschen minskade under samma period med 2,2 procent. Även byggverksamheten minskade sina utsläpp med 22 tusen ton koldioxidekvivalenter motsvarade 5,6 procent av sektorns växthusgasutsläpp, samtidigt som förädlingsvärdet inom byggverksamhet ökade med 4,3 procent.

Däremot ökade växthusgasutsläppen från transportbranschen, där utsläppen under första kvartalet 2022 är 18,2 procent högre jämfört med samma kvartal 2021. Förädlingsvärdet ökade under samma period med 8,1 procent. Transportbranschens utsläpp av växthusgaser inkluderar utsläpp från flygbranschen, rederier och åkerinäringar. Framförallt ökade utsläppen från flyget kraftigt. Transportbranschens utsläpp första kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2019 (det vill säga, innan coronapandemin) har dock minskat med 26 procent.

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2022k1 jämfört med samma kvartal 2021

diagram

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007, ej säsongsrensat. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2021
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
  2022K1 Förändring jämfört med samma kvartal 2021 2022K1 Förändring jämfört med samma kvartal 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 118 ‑20 ‑0,9% 18 232 95 0,5%
Utvinning av mineral 224 12 5,8% 13 955 ‑336 ‑2,4%
Tillverkningsindustri 3 381 ‑92 ‑2,7% 186 145 1 718 0,9%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 995 ‑50 ‑2,4% 46 187 ‑1 038 ‑2,2%
Byggverksamhet 372 ‑22 ‑5,6% 79 525 3 314 4,3%
Transportbranschen 1 176 181 18,2% 42 866 3 201 8,1%
Övriga tjänster 709 ‑26 ‑3,5% 555 932 32 094 6,1%
Offentlig sektor 101 ‑2 ‑2,3% 258 178 654 0,3%
Hushåll och ideella organisationer [1] 1 844 ‑48 ‑2,6% 14 228 351 2,5%
Totala ekonomin [2] 11 921 ‑67 ‑0,6% 1 359 300 45 527 3,5%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. [2] BNP från produktionssidan, faktiska värden (ej kalenderkorrigerat) Källa: SCB

 

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaperna är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Denna statistik används inte för att följa utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige och internationellt. Till det används territoriell statistik om hur mycket växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser. Mer om olika perspektiv på utsläppsberäkning kan du läsa här:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp

För att justera statistikkällor framtagna med ett territoriellt perspektiv till national- och miljöräkenskapernas ekonomiska perspektiv görs en så kallad residensjustering för denna statistik. Residensjusteringen gäller framför allt för transporter: tunga lastbilar (specifikt inom H49 landtransportföretag, men även andra branscher, t.ex. byggverksamhet (F41-43)), rederier (H50) och flygbolag (H51). Residensjusteringen för tunga lastbilar bygger på uppgifter om körsträckor (i ton-km) från Trafikanalys för svenska företag i utlandet och utländska företag i Sverige. För rederier bygger residensjusteringen på uppgifter om svenska företags utgifter för bränsleinköp. Dessa uppgifter hämtas från Nationalräkenskapernas databas över intermediär användning i ekonomin, PRIOR.

För flygbranschen används OECD:s tidsserie om koldioxidutsläpp från luftfart: Air Transport CO2 Emissions (oecd.org)

Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Modellantaganden för mobila utsläpp

Utsläpp från arbetsmaskiner, vägtrafik och flyg för perioderna 2008K1 – 2017K4 och 2020K1 och framåt beräknas med underlag från undersökningen månatlig bränslestatistik. För perioderna 2018K1 t.o.m. 2020K4 används underlag från rapporteringar till energimyndigheten enligt drivmedelslagen för att beräkna utsläpp från dessa utsläppskällor. För beräkningar av utsläpp från 2021 används främst undersökningen månatlig bränslestatistik. Jämförelser mellan perioden 2018K1-2019K4 och övriga kvartal bör göras med försiktighet.

För mer information om hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Naturvårdsverkets statistik

Miljöräkenskapernas statistik redovisar utsläpp till luft från svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen de sker. Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som skett inom Sveriges gränser, som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och internationellt. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch (SNI). Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft andra kvartalet 2022 sker 27:e oktober 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Nils Brown

Telefon
010-479 40 26
E-post
nils.brown@scb.se