Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2020

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi minskade med 11 procent 2020

Statistiknyhet från SCB 2022-04-20 8.00

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen minskade i 2020 med 11 procent jämfört 2019. Över samma period minskade BNP med 3,3 procent. Därför minskade även växthusgasintensitet (utsläpp per producerad krona i ekonomin) under samma period med 8 procent.

Den här statistiknyheten korrigerades 2022-04-20

2020 uppgick växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi till 47,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Detta är en minskning med 5,7 miljon miljoner ton koldioxidekvivalenter jämfört med 2019. Utsläppsminskningen mellan 2019 och 2020 är därför den största procentuella minskningen mellan två år sedan början på tidsserien 2008. Mellan 2008 och 2020 har växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi totalt minskat med 30 procent. Under samma period har BNP vuxit med 19 procent. Utsläppen av växthusgaser följde den ekonomiska trenden mellan 2008 och 2010. Mellan 2010 och 2014 sjönk utsläppen med 17 procent medan BNP ökade med 7 procent. Mellan 2014 och 2019 minskade utsläppen med 6 procent medan BNP ökade med 14 procent.

Utvecklingen av BNP i fasta priser och utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2020*, index 2008=100

dia1_sv_20220420.png

*2020 är BNP i fasta priser preliminär. Källa: SCB, Miljöräkenskaperna och Nationalräkenskaperna.

Utsläppen minskar inom transportbranschen, tillverkningsindustrin och energibranschen

Växthusgasutsläppen minskade i nästan alla branscher 2020 jämfört med 2019. För transportindustrin var utsläppen 29 procent lägre 2020 jämfört med 2019. Transportbranschens utsläpp av växthusgaser inkluderar utsläpp från flygbranschen, rederier och åkerinäringar. Inom transportindustrin minskade växthusgasutsläppen från flygbolag mest, totalt 39 procent mellan 2019 och 2020. Minskningen kan härledas till att flyget under 2020 var reducerat med anledning av Covid-19.

För tillverkningsindustrin minskade utsläppen med 14 procent. Utsläppen från el-, gas- och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall minskade med 8 procent över samma period.

Inom jordbruk, skogsbruk och fiske och gruvnäringen var utsläppen 2020 nästintill oförändrade jämfört 2019.

Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2020, per aggregerad Näringsgren (SNI 2007), tusen ton koldioxidekvivalenter

dia2_sv_20220420.png

Källa: SCB, Miljöräkenskaper.

Andelen biobränsle vid förbränning ökar

Andelen biobränsle, det vill säga förbrukning av biobränsle i förhållande till den totala bränsleförbrukningen (fossilt + biogent) har ökat från 39 procent 2008 till 55 procent 2020. Detta beror både på att mängden biobränslen har ökat och att mängden fossila bränslen har minskat under perioden. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen biobränsle med 2 procent.

Andelen biobränsle är störst inom energi- och tillverkningsindustrin. Dessa branscher står också för den största användningen av biobränslen totalt. Andelen biobränsle ökade med 0,9 procent respektive 1,5 procent i dessa branscher mellan 2019 och 2020.

Andel biobränslen vid förbränning av bränslen, 2008, 2019 och 2020 i respektive aggregerad Näringsgren (SNI 2007)

dia3_sv_20220420.png

Källa: SCB, Miljöräkenskaper

Uppdatering av miljöekonomisk profil under hösten

I miljöräkenskaperna redovisas också de olika näringsgrenarnas utsläpp i relation till sysselsättning och förädlingsvärde (branschens bidrag till BNP). Statistiken på årliga utsläpp till luft är färdigställd innan den årliga statistiken över sysselsättning och förädlingsvärde är färdigställd. Därför kommer en uppdatering av utsläppsintensiteter och miljöekonomiska profiler för 2020 under hösten 2022 när ekonomiska data finns tillgängliga för 2020.

Använd analysverktyget för miljöekonomiska data

Ta del av miljöräkenskapernas statistik via analysverktyget på webben med miljöräkenskapernas data och ekonomiska data. Där hittar du bland annat utsläppsstatistiken ur både produktions- och konsumtionsperspektiv som kan analyseras vidare tillsammans med miljöekonomiska styrmedel. Verktyget finns på miljöräkenskapernas data- och analyssidor:

Miljöräkenskaper

I verktyget kan man bland annat ta fram egna nyckeltal, jämföra miljöpåverkan mellan branscher och studera sambandet mellan efterfrågan i ekonomin, energianvändning och utsläpp av olika ämnen.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker inklusive hushållens direkta utsläpp (dvs. förbränning av fossilbränsle, uppvärmning och övriga direkta utsläpp). Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch. Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat. Läs mer här:

Klimatutslapp (Naturvårdsverket)

Skillnaden mellan Naturvårdsverkets statistik med territoriellt perspektiv och miljöräkenskapernas produktionsperspektiv är att det senare exkluderar utsläpp som orsakas av utländska företag inom Sveriges gränser men adderar utsläpp som orsakas av svenska företag utomlands.

Att justera datakällor framtagna med ett territoriellt perspektiv till miljöräkenskapernas produktionsperspektiv om ekonomisk residens kallas för en residensjustering.

Revideringar

Sedan föregående publicering har ett antal revideringar skett.

I denna publicering har residensjustering (se även ovan under definitioner och förklaringar) för H51 flygbolag baserats på OECD:s tidsserie om koldioxidutsläpp från luftfart:

Air Transport CO2 Emissions

Denna datakälla publicerades först sommaren 2021 och tas fram med hjälp av uppgifter från Automatic Dependant Surveillance -Broadcast (ADS-B) systemet och en databas om schemalagda flygresor i världen från International Civil Aviation Organisation (ICAO, FN-anknuten internationell flygorganisation). Dessa grunddata ger också information om respektive flygoperatörens hemland för varje flygresa i världen. Därför är det mycket användbart för att ta fram data om utsläpp från den svenska flygbranschen enligt residensprincipen. För mer information kan man följa webblänken ovan.

Denna revidering har lett till minskningar av växthusgasutsläppen från H51 flygbolag med mellan 30 och 50 procent (beroende på referensår) i tidsserien som publiceras mars 2022 jämfört med tidsserien som publicerades mars 2021. Denna ändring leder till en minskning av totala växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi med upp till över 3 procent (beroende på referensår).

Gruvnäringens (B05-B09 utvinning av mineral) växthusgasutsläpp har reviderats nedåt för alla referensår från och med 2016 med mellan 25 och 30 procent jämfört med föregående publicering. Detta beror på en ändring i fördelningsprinciper av energianvändning som tillämpats från 2016.

Utsläpp från H50 rederier för referensår 2020 har beräknats utifrån utvecklingen om fartygsanlöp i svenska hamnar mellan 2019 och 2020 enligt trafikanalys tidsserie om fartygsanlöp i svenska hamnar:

Sjötrafik

Mer information om dessa uppdateringar finns under rubriken Dokumentation på:

Miljöräkenskaper

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med fjärde kvartalet 2021 sker 2022-05-12 kl. 08.00. Då publiceras också preliminär statistik för helåret 2021.

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per år till och med 2021 sker under våren 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nils Brown

Telefon
010-479 40 26
E-post
nils.brown@scb.se