Till innehåll på sidan

Utsläppen från kommunala avloppsreningsverk har minskat

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2018-04-03 9.30

De totala utsläppen av närsalter och syreförbrukande substanser från tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk uppgick 2016 till cirka 240 ton fosfor, 15 400 ton kväve, 6 600 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 35 300 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) inklusive viss bräddning vid avloppsreningsverken.

Utsläpp från kommunala reningsverk 2016 inom avrinningsregioner
AvrinningsregionTot-PTot-NNH4-NBOD7CODCr
Bottenviken 12 1 403 760 675 2 213
Bottenhavet 34 3 599 2 187 1 163 5 244
Östersjön 100 5 946 1 877 2 308 14 067
Öresund 23 974 482 494 3 082
Kattegatt 62 3 227 1 567 1 858 9 934
Skagerrak 5 265 80 112 716
Totalt 2016 237 15 414 6 953 6 612 35 257
Totalt 2014 260 15 743 7 907 7 549 44 496

Totalutsläppen från de kommunala reningsverken har minskat sedan 2014, trots att den ingående belastningen avseende fosfor och BOD7 har ökat. De genomsnittliga reningsgraderna är oförändrade för kväve, men har ökat något för fosfor och BOD7.

In- och utgående mängder av fosfor, kväve och BOD7 vid kommunala avloppsreningsverk samt motsvarande reningsgrad
 FosforKväveBOD7
 InUtRenings-
grad
InUtRenings-
grad
InUtRenings-
grad
 tonton%tonton%tonton%
2016 5 546 237 96 41 049 15 414 62 215 488 6 612 97
2014 5 176 260 95 41 340 15 743 62 208 340 7 549 96

Spridning på åkermark största användningsområdet för avloppsslam

Summan av användningen av slam i jordbruket beräknas till cirka 69 500 ton torrsubstans vilket motsvarar 34 procent av den totala nettoproduktionen. Spridning av slam på jordbruksmark blev 2016 den största enskilda användningskategorin för avloppsslam från svenska kommunala avloppsreningsverk.

Jämfört med 2014 års användning av slam på åkermark utgör det en ökning med 36 procent. Anläggningsjord, med både hög och normal fosforhalt, stod för den näst högsta andelen av slamanvändningen med 55 600 ton, vilket motsvarar 27 procent av nettoproduktionen. På tredje plats kommer deponitäckning för att etablera ett växtskikt med 44 500 ton, vilket motsvarar 22 procent av nettoproduktionen. Användningen av slam till anläggningsjord respektive för deponitäckning minskade med 6 procent jämfört med 2014.

Avloppsreningsverkens totala produktion av slam år 2016 uppskattas till cirka 204 000 ton torrsubstans. Slammet producerades vid 451 avloppsreningsverk.

Slamproduktion och -användning, vartannat år 2008–2016. Riket
År Användningskategorier
 Produktion
(ton)
Åker-
mark
Skogs-
mark
Anl. jord
normal P
Anl. jord
hög P
Deponi-
täckn.
Tätskikt
För-
bränning
ej P utv.
För-
bränning
P utv.
DeponiAnnan
använd-
ning
LagerEj
redo-
visad
anv.
2016 204 253 69 506 150 23 908 31 733 44 506 4 154 0 3 060 14 368 11 157 1 711
2014 200 510 50 950 570 20 130 38 980 47 520 1 790 380 3 560 20 040 13 650 2 940
2012 207 460 48 340 1 280 25 510 41 140 47 450 1 290 190 7 130 23 580 2 470 9 080
2010 203 520 50 460 1 680 26 710 38 500 41 490 2 220 230 7 540 17 260 17 390 40
2008 213 790 55 640 1 920 17 580 40 510 42 510 330 130 6 240 15 180 6 790 26 990

Halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk
 Medelvärden, mg/kg TS
 Personekvivalenter (dim)         
 –20 00020 001–
100 000
100 001–Totalt 2016Totalt 2014Totalt 2012Totalt 2010Totalt 2008Totalt 2006Totalt 2004Totalt 2002Totalt 2000
Fosfor 18 765 26 600 31 494 26 857 26 360 26 410 27 640 27 740 26 977 28 145 27 717 27 810
Kväve 37 716 42 897 51 280 45 330 45 150 43 010 44 080 42 590 42 050 40 093 37 864 38 537
Kadmium 0,7 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 1 1 1,3 1,1
Krom 20,5 25,1 23,0 23,1 24,2 28,0 28,8 28,3 29,3 28,9 29,7 31
Koppar 281,4 346,4 373,8 342,8 348,0 352,7 347,3 335,3 357,9 345,9 370,3 373,4
Kvicksilver 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1
Nickel 13,2 15,1 19,4 16,5 16,3 17,4 16,6 16,9 18,8 20,3 17,1 16,7
Bly 13,5 16,1 17,4 16,1 19,4 22,1 21,9 22,4 27,5 24,6 30,7 33,8
Zink 497,8 603,5 589,9 572,0 568,2 601,5 570,1 544,3 551,5 508,3 548,6 549,4
Nonylfenol 2,9 5,3 9,0 6,4 7,2 8,6 10,3 10,6 14,8 14,9 17,2 17,5
PAH 0,37 0,55 0,95 0,68 0,85 0,88 0,94 0,98 0,7 0,9 1 1,2
PCB 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1

Statistiken finns nu i Statistikdatabasen

Statistiken som publicerats i SM för utsläppsåren 2016 och 2014 finns nu redovisade i SCB:s statistikdatabas. Ansatsen har varit att återskapa SM-tabellerna så gott det går för att underlätta för vana SM-användare att hitta i databasen. I Statistikdatabasen kan tabellerna skräddarsys genom att välja ut de variabler och redovisningsgrupper som passar användarens behov. Det finns även möjlighet att exportera statistiken till andra filformat för vidare bearbetning.

Publikation

Mer detaljerad statistik om utsläppen till vatten via kommunala avloppsreningsverk och från viss industri finns i Utsläpp till vatten och slamproduktion 2016.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Alexander Dimberg

Telefon
010-479 44 17
E-post
alexander.dimberg@scb.se