Till innehåll på sidan

Svag minskning av industrins vattenanvändning

Statistiknyhet från SCB 2016-09-19 9.30

Industrin använde 2 222 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det är en svag minskning jämfört med 2010 då den senaste mätningen gjordes.

Industrin är den samhällssektor som förbrukar mest vatten i Sverige och står för omkring två tredjedelar av den totala vattenanvändningen i samhället. Efter att ha legat på relativt höga nivåer under efterkrigstiden minskade industrins vattenanvändning kraftigt under 1970-talet för att därefter plana ut. Troliga orsaker till den minskade vattenanvändningen är strukturomvandlingen inom industrin där vissa typer av vattenintensiv industri försvann från Sverige i kombination med introduktion av mer vattensnåla produktionsprocesser. Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen legat på en relativt stabil nivå med endast mindre variationer mellan undersölningsomgångarna.

SCB:s undersökningar för åren 2005 och 2010 indikerade en svagt ökande vattenanvändning - en trend som är bruten i 2015-års undersökning. Under 2015 användes totalt 2 222 miljoner kubikmeter vatten jämfört med 2 262 år 2010. Då räknas även användning av dräneringsvatten från gruvor och mineralbrott in i 2015-års siffror - en kategori som inte var inkluderad i undersökningen 2010.

Industrins totala vattenanvändning, 1983–2015

Diagram

Mest ytvatten

Ytvatten från egna täkter är den klart dominerande vattenkategorin inom industrin. Cirka 56 procent av det uttagna vattnet kommer från företagens egna ytvattentäkter medan endast cirka 1 procent utgörs av grundvatten. Även havsvatten utgör en betydande andel av vattenuttaget, men är framförallt knutet till vissa branscher och används i stor utsträckning för kyländamål.

Inköpt vatten från det kommunala dricksvattennätet utgör en totalt sett ganska liten del av industrins totala vattenuttag. Dock visar undersökningen på en betydande ökning av det inköpta vattnet sedan förra mätningen 2010.

Industrins vattenuttag år 2015 efter typ av vatten

Diagram

Störst användning i massa- och pappersvaruindustrin

Liksom i tidigare undersökningar visar statistiken att uttag och användning av vatten är ojämnt fördelad mellan olika branscher. Massa- och pappersvaruindustrin är den bransch som har störst uttag och användning, drygt 800 miljoner kubikmeter.

Även industrin för tillverkning av kemikalier och kemikaliska produkter samt stål- och metallverk använder mycket vatten. Tillsammans med massa-, papper- och pappersvaruindustrin uppgår vattenuttaget i dessa branscher till cirka 76 procent av industrins totala uttag.

Definitioner och förklaringar

Industrin avgränsas i undersökningen som de arbetsställen i SCB:s företagsregister som tillhör SNI 2007-kodning 07-33 (gruv- och mineralutvinningsindustrin samt tillverkningsindustrin) med minst 10 anställda. Dessutom ingår arbetsställen inom delar av energisektorn, det vill säga delar av SNI 35. Från energisektorn har vattenkraft exkluderats i enlighet med EU-rekommendationer. Kärnkraftverken ingår i undersökningen men inte i totalredovisningen av industrins uttag och användning av vatten. Orsaken är kärnkraftverkens mycket stora direktuttag av havsvatten som om de skulle räknas med försvårar redovisning och tolkning av statistiken. Uppgifter för kärnkraftverken redovisas separat i SM.

Vattenuttag är det vatten som företagen tar ut från egna täkter eller som de köper in från kommun eller andra företag.

Vattenanvändning är det vatten som de facto används i produktionen på något sätt. Vattenuttaget kan vara större än vattenanvändningen. Framförallt beror detta på att dräneringsvatten från gruvor och mineralbrott räknas in i vattenuttaget men bara i vattenanvändningen om dräneringsvattnet faktiskt används vidare. En ansenlig del av dräneringsvattnet går tillbaka det naturliga kretsloppet utan användning.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se